Medycyna estetyczna: kiedy poprawia wygląd, a kiedy rujnuje urodę?

Więk­szość z nas marzy o pięk­nym i mło­dym wyglą­dzie. W tym celu dbamy o odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję, regu­lar­nie korzy­stamy z zabie­gów w gabi­ne­tach kosme­tycz­nych i czer­piemy z moż­li­wo­ści, jakie zapew­niają nam naj­now­sze metody lecze­nia. Medy­cyna este­tyczna od lat pro­po­nuje roz­wią­za­nia pozwa­la­jące nie tylko na poprawę naszego wyglądu, lecz także pozby­cie się uciąż­li­wych kom­plek­sów. W prak­tyce jed­nak nie­prze­my­ślane lecze­nie lub zbyt duża ilość zabie­gów może spra­wić, że osią­gniemy efekt odwrotny do zamie­rzo­nego. Z tego też powodu każdy zabieg z zakresu medy­cyny este­tycz­nej powi­nien być prze­my­ślany i podyk­to­wany fak­tyczną potrzebą.

Czy­taj dalej

Powiększanie piersi autogenną tkanką tłuszczową. Fakty i mity

Piersi to nie tylko sym­bol kobie­co­ści, lecz także ele­ment, który odgrywa nie­zwy­kle ważną rolę w postrze­ga­niu wła­snego ciała. Wpływa na jakość życia, naszą samo­ocenę i dodaje pew­no­ści sie­bie. W przy­padku, gdy jego jakość lub wiel­kość jest nie­za­do­wa­la­jąca, można się­gnąć po roz­wią­za­nia z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, które umoż­li­wiają nada­nie mu pożą­da­nego kształtu. Zna­ko­mita metodą z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, która wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom kobiet, chcą­cych wymo­de­lo­wać i uwy­dat­nić swój biust bez wsz­cze­pia­nia implan­tów, jest powięk­sze­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową. W naszej kli­nice ten zabieg wyko­ny­wany jest przez doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, co pozwala osią­gnąć zado­wa­la­jące i dłu­go­trwałe rezul­taty.

Czy­taj dalej

Plastyka nosa – mała i jednocześnie duża zmiana

Krzywy lub zde­for­mo­wany nos jest tego rodzaju kosme­tycz­nym defek­tem, który może sku­tecz­nie ode­brać radość życia i unie­moż­li­wić swo­bodne funk­cjo­no­wa­nie w rela­cjach towa­rzy­skich i zawo­do­wych. Brak samo­ak­cep­ta­cji, nie­ustanne przy­gnę­bie­nie, a nawet depre­sja to tylko jedne z moż­li­wych kon­se­kwen­cji takiego stanu rze­czy. Sku­tecz­nym roz­wią­za­niem, jakie pro­po­nu­jemy naszym pacjen­tom, jest pla­styka nosa. Rhi­no­pla­styka jest zabie­giem z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, który umoż­li­wia nada­nie tej czę­ści twa­rzy wyma­rzo­nego kształtu. Szybko i trwale roz­pra­wisz się z kom­plek­sem, z któ­rym zma­gasz się od lat.

Czy­taj dalej

Jak wygląda rekonwalescencja po plastyce brzucha (abdominoplastyce)?

Coraz wię­cej pacjen­tów, chcą­cych pozbyć się nad­miaru tłusz­czu i sko­ry­go­wać wygląd swo­jego brzu­cha, decy­duje się na wyko­na­nie abdo­mi­no­pla­styki. Popu­larna pla­styka brzu­cha jest zabie­giem umoż­li­wia­ją­cym osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych i trwa­łych efek­tów. Wbrew nie­któ­rym opi­niom, nie jest obar­czony poważ­nymi powi­kła­niami i kon­se­kwen­cjami zdro­wot­nymi. Wręcz prze­ciw­nie – na tle innych zabie­gów jest metodą bez­pieczną, z któ­rej mogą sko­rzy­stać pacjenci w róż­nymi wieku.

Czy­taj dalej

Piersi doskonałe, czyli jak implanty pomagają kobietom

Zda­rza się, że nie jeste­śmy zado­wo­lone z wyglądu naszych piersi, głów­nie dla­tego, że wydają się nam za małe. Poszu­ku­jemy więc spo­so­bów na poprawę naszego wyglądu, czyli powięk­sze­nia piersi. Dzięki chi­rur­gii pla­stycz­nej możemy osią­gnąć wyma­rzony efekt. Metodą na sta­nie się posia­daczką peł­nego biu­stu jest wsta­wie­nie implan­tów. Trzeba jed­nak pamię­tać, że endo­pro­tezy są także ratun­kiem dla kobiet po mastek­to­mii, zastę­pu­jąc im natu­ralne piersi. Wciąż jed­nak poja­wiają się liczne pyta­nia na temat implan­tów. Czy to metoda bez­pieczna, czy endo­pro­tezy należy wymie­niać, jak żyć z nowym, pięk­nym biu­stem?

Czytaj dalej

Zbawienna moc światła. Fototerapia w leczeniu problemów skórnych

Świa­tło potrzebne jest nam do życia. W porze jesien­nej i zimo­wej łatwiej o przy­gnę­bie­nie, smu­tek i stany depre­syjne, głów­nie z powodu nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści świa­tła. Od dawna wiemy o tym, że świa­tłem można także leczyć. Wła­śnie dzięki tej wie­dzy roz­wi­nęła się metoda lecze­nia wielu dys­funk­cji i cho­rób zwana foto­te­ra­pią. Wpływa na pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu, sty­mu­luje pro­cesy rege­ne­ra­cyjne, popra­wia krą­że­nie krwi, wzmac­nia układ odpor­no­ściowy. Dzi­siej­sza medy­cyna wyko­rzy­stuje do lecze­nia wielu cho­rób barwne fil­try, bo każdy kolor świa­tła ina­czej na nas wpływa. Foto­te­ra­pia wyko­rzy­sty­wana jest w lecze­niu depre­sji, nad­ci­śnie­nia, zabu­rzeń snu i wielu pro­ble­mów skór­nych.

Czy­taj dalej

Liposukcja – doskonały sposób na piękną sylwetkę w każdym wieku!

Są miej­sca, gdzie tkanka tłusz­czowa lubi gro­ma­dzić się naj­bar­dziej. Nie bez przy­czyny mówimy, że ,,pój­dzie nam w boczki”. Naj­czę­ściej narze­kamy na nie­po­żą­dany tłuszcz w oko­licy bio­der, brzu­cha czy też ud. Nie­kiedy nad­mier­nie roz­ra­stają nam się także ramiona, co jed­nak zdaje się rza­dziej prze­szka­dzać. Co zatem zro­bić, jeśli nie jeste­śmy zado­wo­leni z naszej syl­wetki? Warto zasta­no­wić się nad metodą, która z powo­dze­niem sto­so­wana jest w medy­cy­nie este­tycz­nej i pozwala na wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki. Spo­so­bem na uzy­ska­nie pięk­nych kształ­tów może być lipo­suk­cja, znana także jako odsy­sa­nie tłusz­czu.

Czy­taj dalej

Żylaki kończyn, żylaki odbytu. Jak pozbyć się uciążliwych dolegliwości?

Skłon­ność do żyla­ków dzie­dzi­czymy po naszych przod­kach, ale także ,,wypra­co­wu­jemy” je sami. Za mało się ruszamy, nie upra­wiamy spor­tów, nie dbamy o dietę. W pew­nym momen­cie zauwa­żamy, że coś zaczyna się dziać z naszymi nogami, cza­sem czu­jemy ból, pie­cze­nie i świąd w oko­licy odbytu. Wszyst­kie te dole­gli­wo­ści mogą świad­czyć o żyla­kach nóg lub hemo­ro­idach. Te spra­wiają, że nasze nogi zaczy­nają wyglą­dać nie­este­tycz­nie, bolą, poja­wiają się skur­cze. Żylaki odbytu zaś mogą powo­do­wać poważny dys­kom­fort i utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie. Małe żylaki w począt­ko­wym sta­dium nie są groźne, jeśli jed­nak dopu­ścimy do ich roz­woju, mogą sta­no­wić poważne zagro­że­nie dla naszego zdro­wia i życia. Jeśli zauwa­żysz u sie­bie pierw­sze oznaki, nie zwle­kaj, zacznij wal­czyć z poja­wia­ją­cymi się żyla­kami.

Czy­taj dalej

Wiecznie młoda. Cztery sposoby, aby czas stanął w miejscu

Dla jed­nych z nas czas jest bar­dziej łaskawy, dla innych mniej. Fak­tem jest jed­nak, że jak byśmy o sie­bie nie dbali i nie sta­rali się, wcze­śniej czy póź­niej poja­wią się na naszym ciele pierw­sze oznaki sta­rze­nia. Co prze­raża nas naj­bar­dziej i nie daje spo­koju? Może twarz poorana zmarszcz­kami, luźno zwi­sa­jąca skóra, a może nad­miar tłusz­czu. Panie czę­sto nie chcą pogo­dzić się z kon­dy­cją piersi, które tracą jędr­ność i znacz­nie się obni­żają. Brzuch po ciąży nie zawsze wygląda ide­al­nie, a liczne roz­stępy czy cel­lu­lit nie dodają ciału uroku. Pano­wie wraz z upły­wem czasu czę­sto stają się wła­ści­cie­lami obfi­tych brzu­chów i rzed­ną­cych inten­syw­nie fry­zur. Brzmi smutno i prze­ra­ża­jąco? Jed­nak nie jeste­śmy cał­kiem bez­silni, gdyż z pomocą przy­cho­dzi medy­cyna este­tyczna, pro­po­nu­jąc sze­reg zabie­gów, dzięki któ­rym możemy dłu­żej cie­szyć się mło­dym i pięk­nym wyglą­dem. Jak to moż­liwe? Co zro­bić, aby tak się stało? Poznaj 4 świetne metody na zatrzy­ma­nie czasu.

Czy­taj dalej

Skóra bez znamion, głowa bez zmartwień. Dlaczego warto usuwać znamiona skórne?

Więk­szość z nas ma na ciele jakąś bro­dawkę czy też drobne włók­niaki. Na co dzień nie myślimy o nich i nie trosz­czymy się zbyt­nio. Są nie­od­łączną czę­ścią naszego ciała i póki nic złego się z nimi nie dzieje, nie zawra­camy sobie głowy ich obec­no­ścią. Warto jed­nak zmie­nić spo­sób myśle­nia i wyprze­dzić nieco zda­rze­nia mogące nastą­pić. Lepiej zapo­bie­gać niż leczyć, dla­tego wszel­kie zmiany skórne należy skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą, aby ewen­tu­al­nie pozbyć się kło­potu. W pro­sty i szybki spo­sób możemy usu­nąć zna­miona, włók­niaki czy tłusz­czaki, dba­jąc o este­tykę naszej skóry, ale przede wszyst­kim zdro­wie.

Czy­taj dalej