Fototerapia Dermalux w regeneracji skóry po zabiegach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

Foto­te­ra­pia Der­ma­lux, ofe­ro­wana w naszej kli­nice, jest prze­ło­mową metodą lecze­nia skóry, która w krót­kim cza­sie sty­mu­luje jej pro­cesy napraw­cze i rege­ne­ra­cyjne. Jest pole­cana nie tylko oso­bom, które chcia­łyby popra­wić jakość swo­jej skóry albo roz­pra­wić się z pro­ble­mami skór­nymi, lecz także tym, któ­rzy prze­szli zabieg z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej lub medy­cyny este­tycz­nej. W przy­padku inwa­zyj­nych zabie­gów foto­te­ra­pia Dema­lux pomoże nam szyb­ciej pozbyć się obrzę­ków i prze­bar­wień oraz przy­spie­szy pro­ces rege­ne­ra­cji skóry po zabie­gach este­tycz­nych. Dzięki tej meto­dzie lecze­nia jesz­cze szyb­ciej wró­cimy do peł­nej aktyw­no­ści, a nasza skóra w pełni ,,roz­kwit­nie’’. Wszystko to pod­czas nie­in­wa­zyj­nego, bez­bo­le­snego i przy­jem­nego zabiegu.

Czy­taj dalej

zabiegi na twarz

Wish Pro – poznaj kapsułki na młodą i jędrną skórę!

Codzienna i pra­wi­dłowa pie­lę­gna­cja twa­rzy jest bar­dzo istotna. Aby mogła speł­niać swoje ważne funk­cje, należy ją wspie­rać. Im wię­cej mamy lat, tym bar­dziej spada pro­duk­cja kola­genu, ela­styny, kwasu hia­lu­ro­no­wego, kwasu tłusz­czo­wego i wielu innych, które należy dostar­czać. Zabieg Wish Pro to dosko­nały spo­sób na odmło­dze­nie skóry, jej nawil­że­nie i wygła­dze­nie zmarsz­czek mimicz­nych. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­trą­dzi­kowe, przy­spie­sza mikro­krą­że­nie i polep­sza dre­naż lim­fa­tyczny, a dodat­kowo złusz­cza mar­twe komórki skóry. Czy­taj dalej

fototerapia - Bydgoszcz

Relaksująca terapia światłem i jej wspaniałe efekty! Jak wykorzystywać światło LED w medycynie estetycznej?

Medy­cyna este­tyczna sięga po wiele roz­wią­zań i spo­so­bów walki z nie­do­sko­na­ło­ściami naszego ciała. Możemy wybie­rać spo­śród inte­re­su­ją­cych zabie­gów, które gwa­ran­tują osią­gnię­cie zaska­ku­ją­cych efek­tów. Jedną z cie­kaw­szych metod rege­ne­ru­ją­cych, odmła­dza­ją­cych i ujędr­nia­ją­cych skórę jest foto­te­ra­pia. Nie od dziś wia­domo, że świa­tło pomaga leczyć różne scho­rze­nia, a w zależ­no­ści od koloru, wyka­zuje inne wła­ści­wo­ści. Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie wyko­rzy­stują ener­gię świa­tła LED. Wydzie­lane świa­tło deli­kat­nie nagrzewa skórę, wnika w jej głąb, ale nie powo­duje prze­grza­nia. Następ­nie jest absor­bo­wane przez komórki, które zaczy­nają się rege­ne­ro­wać. Czy­taj dalej

operacja na zylaki - bydgoszcz

Żylaki kończyn dolnych – co należy wiedzieć?

Zaczyna się cał­kiem zwy­czaj­nie. Odczu­wane jest zmę­cze­nie nóg, naj­czę­ściej po całym dniu pracy, potem poja­wiają się pajączki, do tego docho­dzi obrzęk wokół kostek. Koń­co­wym eta­pem są żylaki – nie­bie­sko­sine wybrzu­sze­nia na nogach. Pro­fe­sjo­nalne podej­ście i bogate doświad­cze­nie w usu­wa­niu żyla­ków koń­czyn dol­nych gwa­ran­tuje nasze Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.

Czy­taj dalej

Ćwierćwiecze bydgoskiej chirurgii plastycznej!

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski – Kli­nika Chi­rur­gii Pla­stycz­nej działa w Byd­gosz­czy od 2004 roku świad­cząc naj­wyż­szej jako­ści usługi. Wcze­śniej jed­nak, bo już w 1992 roku, jego zało­ży­ciel – dok­tor Wie­sław Bień­kow­ski, otwo­rzył pierw­szy w naszym regio­nie pry­watny gabi­net chi­rur­gii pla­stycz­nej. Czy­taj dalej

Zadbaj o swoje nogi – operacyjne usuwanie żylaków

Żylaki koń­czyn dol­nych są bar­dzo poważ­nym pro­ble­mem i naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym scho­rze­niem w Pol­sce i na świe­cie. Po pierw­sze wyglą­dają nie­este­tycz­nie, a po dru­gie nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na nasze zdro­wie. W związku z poja­wie­niem się pierw­szych obja­wów tej cho­roby, warto udać się do leka­rza spe­cja­li­sty. Czy­taj dalej

Jak estetycznie usunąć żylaki kończyn dolnych?

Każda z nas chce ide­al­nie wyglą­dać w spód­niczce, czy krót­kich spoden­kach. Nie­este­tyczne pajączki czy uwy­pu­klone żyły szpecą kobiece nogi i ogra­ni­czają kom­fort każ­dej kobiety. Należy jed­nak pamię­tać, iż żylaki poja­wiają się rów­nież u męż­czyzn. Współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna i chi­rur­gia potra­fią sku­tecz­nie pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem.

Czy­taj dalej

Jak poprawić swoje spojrzenie, czyli chirurgia plastyczna na ratunek

Piękne, młode i pełne bla­sku spoj­rze­nie to marze­nie więk­szo­ści kobiet. Nie­stety, nie­które panie muszą bory­kać się z opa­da­ją­cymi powie­kami, które spra­wiają, że ich twarz wygląda na nie­ustan­nie zmę­czoną i pozba­wioną bla­sku. Powszechne jest prze­ko­na­nie, że opa­da­jące powieki to pro­blem doty­ka­jący jedy­nie kobiety w wieku star­szym. Oka­zuje się tym­cza­sem, że wśród pacjen­tów kli­nik medy­cyny este­tycz­nej nie bra­kuje także mło­dych dziew­czyn. Czy­taj dalej

Metoda laparoskopowa na pozbycie się przepukliny

Prze­pu­klina jamy brzusz­nej to poważna dole­gli­wość, która nie pod­dana reduk­cji poważ­nie zagraża ogól­nemu zdro­wiu orga­ni­zmu. Ważne jest, aby jak naj­szyb­ciej pod­jąć się ope­ra­cji likwi­da­cji prze­pu­kliny. Prócz tego, że wywo­łuje silne bóle, sta­nowi rów­nież nie­bez­pie­czeń­stwo dla życia. Jedną z kli­nik, która ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ope­ra­cję jamy brzusz­nej, jest Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Zobacz, na czym dokład­nie polega zabieg usu­wa­nia prze­pu­kliny. Czy­taj dalej

Nie lekceważ żylaków. Poznaj skuteczne sposoby na ich eliminację!

Żylaki nie są defek­tem czy pro­ble­mem wyłącz­nie z kate­go­rii este­tycz­nej. To przede wszyst­kim prze­wle­kła cho­roba, która wymaga natych­mia­sto­wego lecze­nia, ponie­waż nie pod­dana reduk­cji wyka­zuje nega­tywny wpływ na zdro­wie i pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­zmu. Nie­stety żyla­ków nie da się pozbyć od tak – należy pod­jąć się kon­kret­nych dzia­łań, które ukie­run­ko­wane są na ich eli­mi­na­cję. Poznaj te, które ofe­ruje Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski i zadbaj o sie­bie sku­tecz­nie i bez­piecz­nie! Czy­taj dalej