Facelifting – eliksir młodości w chirurgii plastycznej

Pro­ces sta­rze­nia się obej­muje całe nasze ciało i choć byli­by­śmy mło­dzi duchem, nasza fizjo­no­mia poka­zuje coś zupeł­nie innego. Poja­wia­jące się na twa­rzy zmarszczki i bruzdy wyglą­dają nie­este­tycz­nie, a oprócz tego spra­wiają, że wyglą­damy na zmę­czo­nych i pozba­wio­nych ener­gii. To natu­ralne, że pra­gniemy zatrzy­mać mło­dość i cie­szyć się atrak­cyj­nym wyglą­dem jesz­cze przez dłu­gie lata, dla­tego tak chęt­nie decy­du­jemy się na zabiegi Anti aging. Jed­nym z naj­czę­ściej wybie­ra­nych zabie­gów chi­rur­gii pla­stycz­nej jest lifting twa­rzy. Dowiedz się, na czym polega chi­rur­giczne usu­wa­nie zmarsz­czek i znów poczuj się młodo.

Czy­taj dalej

Wybierz lifting twarzy odpowiedni dla Ciebie

Nie­unik­nio­nym pro­ce­sem skóry naszej twa­rzy jest sta­rze­nie się. Wraz z wie­kiem dege­ne­rują się nasze włókna kola­ge­nowe i sprę­ży­ste odpo­wia­da­jące za utrzy­ma­nie ela­stycz­nej skóry bez bruzd. Współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna wypo­saża spe­cja­li­stów w narzę­dzia, pozwa­la­jące prze­dłu­żyć młody wygląd skóry, a także zni­we­lo­wać oznaki sta­rze­nia się. Na prze­strzeni lat ten dział medy­cyny roz­wi­nął wiele tech­nik dba­ją­cych o zdrowy wygląd naszej twa­rzy. Skupmy się na zabie­gach dopra­co­wa­nych i naj­efek­tyw­niej­szych. Czy­taj dalej

Powiększanie biustu – poznaj sposoby powiększania piersi i wybierz ten odpowiedni dla Ciebie

Piersi są atry­bu­tem kobie­co­ści – koja­rzą się nam z życio­dajną siłą, zmy­sło­wo­ścią, sek­sa­pi­lem, czyli wszyst­kim tym, co doty­czy kobiet. Każda z nas jest inna, ist­nieją więc różne roz­miary i kształty biu­stów. Nie­stety cza­sem bywa tak, że matka natura poską­piła nam tego, co jest naszą kobiecą domeną.Można pogo­dzić się z roz­mia­rem wła­snego biu­stu albo spró­bo­wać pomóc natu­rze i zde­cy­do­wać się na jego powięk­sze­nie. W dzi­siej­szych cza­sach chi­rur­gia pla­styczna i medy­cyna este­tyczna jest na tak zaawan­so­wa­nym pozio­mie, że moż­li­wo­ści powięk­sze­nia piersi jest wiele. Poznaj zatem spo­soby mode­lo­wa­nia biu­stu i dobierz ten odpo­wiedni dla sie­bie. Czy­taj dalej

LIFTING: nowe imię odmładzania

W czo­łówce naj­po­pu­lar­niej­szych zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej od lat pla­suje się lifting. Jest to jeden z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów na pozby­cie się zmarsz­czek. Korzy­ści pły­nące z zabiegu doce­niły miliony kobiet na całym świe­cie. Choć dalej koja­rzy się z bole­sną ope­ra­cją pod nar­kozą, to jed­nak z roku na rok staje się on coraz mniej inwa­zyjny. O nowych, zaska­ku­ją­cych meto­dach „nacią­ga­nia skóry” zapy­ta­li­śmy naszych eks­per­tów z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy. Czy­taj dalej

Medycyna estetyczna w pigułce

Medy­cyna este­tyczna to od nie­dawna praw­dziwy hit. Jej prężny roz­wój spra­wia, że powszechne korzy­sta­nie z dobro­dziejstw ówcze­snej sztuki medycz­nej prze­staje być czymś wsty­dli­wym. Z pomocą sub­tel­nych narzę­dzi, zabiegi medy­cyny este­tycz­nej pozwa­lają zatrzy­mać ucie­ka­jącą mło­dość, a nawet popra­wić kom­fort i jakość życia. Czy­taj dalej

Kompleksowe dbanie o sylwetkę, czyli jak na długo zatrzymać efekty zabiegów medycyny estetycznej?

Mimo coraz więk­szej świa­do­mo­ści żywie­nio­wej spo­łe­czeń­stwa, cią­gle spo­ty­kamy się z nagmin­nymi błę­dami oraz powszech­no­ścią die­te­tycz­nych mitów. Aktyw­ność fizyczna na zwięk­szo­nych obro­tach, masowe bie­ga­nie, oblę­że­nie siłowni i klu­bów fit­ness nie zawsze idą w parze ze zdro­wym odży­wia­niem. Efekty zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej są w sta­nie utrzy­mać się jak naj­dłu­żej tylko pod warun­kiem kom­plek­so­wej tro­ski i świa­do­mego podej­ścia do zdro­wego stylu życia. Jak zacząć? Czy­taj dalej

Jak skutecznie walczyć z oznakami starzenia?

Według danych Euro­statu Polacy są jed­nymi z naj­bar­dziej zapra­co­wa­nych miesz­kań­ców Unii Euro­pej­skiej. Dyna­mizm życia spra­wia, że sta­jemy się coraz bar­dziej mobilni i ope­ra­tywni, lepiej rów­nież radzimy sobie z orga­ni­za­cją każ­dej wol­nej chwili. Nie­stety odbija się to nega­tyw­nie nie tylko na naszym wyglą­dzie, ale także zdro­wiu. O czym zatem warto pamię­tać w dzi­siej­szym zabie­ga­nym świe­cie? Czy­taj dalej

Nici Spring Thread ® – innowacja w liftingu twarzy i ciała

Nici Spring Thread ® to inno­wa­cyjny wyna­la­zek, który wyko­rzy­sty­wany jest pod­czas zabie­gów z zakresu medy­cyny este­tycz­nej oraz chi­rur­gii pla­stycz­nej. Swoje początki lokuje we Fran­cji, jed­nak jest już dostępny także w Pol­sce. Poznaj zalety dzia­ła­nia nici Spring Thread ® oraz zadbaj o swój młody wygląd w spo­sób bez­bo­le­sny i bez­pieczny! Czy­taj dalej

Najpopularniejsze zabiegi plastyczne twarzy

Chi­rur­gia pla­styczna wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pacjen­tek w zakre­sie liftingu twa­rzy ofe­ru­jąc zabiegi umoż­li­wia­jące poprawę wyglądu zarówno całej jej powierzchni, jak i poszcze­gól­nych ele­men­tów. Wśród naj­bar­dziej popu­lar­nych zabie­gów mają­cych na celu odmło­dze­nie skóry twa­rzy oraz szyi poprzez zli­kwi­do­wa­nie znaj­du­ją­cych się na nich bruzd, zmarsz­czek bądź nada­nie odpo­wied­niego kształtu policz­kom, bro­dzie, czołu, powie­kom, itp. wymie­nia się przede wszyst­kim pełny lifting twa­rzy, czoła (okre­ślany ter­mi­nem endo­tine), środ­ko­wej czę­ści twa­rzy, a także Sil­ho­uette Soft. Czy­taj dalej