Piersi doskonałe, czyli jak implanty pomagają kobietom

Zda­rza się, że nie jeste­śmy zado­wo­lone z wyglądu naszych piersi, głów­nie dla­tego, że wydają się nam za małe. Poszu­ku­jemy więc spo­so­bów na poprawę naszego wyglądu, czyli powięk­sze­nia piersi. Dzięki chi­rur­gii pla­stycz­nej możemy osią­gnąć wyma­rzony efekt. Metodą na sta­nie się posia­daczką peł­nego biu­stu jest wsta­wie­nie implan­tów. Trzeba jed­nak pamię­tać, że endo­pro­tezy są także ratun­kiem dla kobiet po mastek­to­mii, zastę­pu­jąc im natu­ralne piersi. Wciąż jed­nak poja­wiają się liczne pyta­nia na temat implan­tów. Czy to metoda bez­pieczna, czy endo­pro­tezy należy wymie­niać, jak żyć z nowym, pięk­nym biu­stem?

Czytaj dalej

Zbawienna moc światła. Fototerapia w leczeniu problemów skórnych

Świa­tło potrzebne jest nam do życia. W porze jesien­nej i zimo­wej łatwiej o przy­gnę­bie­nie, smu­tek i stany depre­syjne, głów­nie z powodu nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści świa­tła. Od dawna wiemy o tym, że świa­tłem można także leczyć. Wła­śnie dzięki tej wie­dzy roz­wi­nęła się metoda lecze­nia wielu dys­funk­cji i cho­rób zwana foto­te­ra­pią. Wpływa na pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu, sty­mu­luje pro­cesy rege­ne­ra­cyjne, popra­wia krą­że­nie krwi, wzmac­nia układ odpor­no­ściowy. Dzi­siej­sza medy­cyna wyko­rzy­stuje do lecze­nia wielu cho­rób barwne fil­try, bo każdy kolor świa­tła ina­czej na nas wpływa. Foto­te­ra­pia wyko­rzy­sty­wana jest w lecze­niu depre­sji, nad­ci­śnie­nia, zabu­rzeń snu i wielu pro­ble­mów skór­nych.

Czy­taj dalej

Liposukcja – doskonały sposób na piękną sylwetkę w każdym wieku!

Są miej­sca, gdzie tkanka tłusz­czowa lubi gro­ma­dzić się naj­bar­dziej. Nie bez przy­czyny mówimy, że ,,pój­dzie nam w boczki”. Naj­czę­ściej narze­kamy na nie­po­żą­dany tłuszcz w oko­licy bio­der, brzu­cha czy też ud. Nie­kiedy nad­mier­nie roz­ra­stają nam się także ramiona, co jed­nak zdaje się rza­dziej prze­szka­dzać. Co zatem zro­bić, jeśli nie jeste­śmy zado­wo­leni z naszej syl­wetki? Warto zasta­no­wić się nad metodą, która z powo­dze­niem sto­so­wana jest w medy­cy­nie este­tycz­nej i pozwala na wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki. Spo­so­bem na uzy­ska­nie pięk­nych kształ­tów może być lipo­suk­cja, znana także jako odsy­sa­nie tłusz­czu.

Czy­taj dalej

Żylaki kończyn, żylaki odbytu. Jak pozbyć się uciążliwych dolegliwości?

Skłon­ność do żyla­ków dzie­dzi­czymy po naszych przod­kach, ale także ,,wypra­co­wu­jemy” je sami. Za mało się ruszamy, nie upra­wiamy spor­tów, nie dbamy o dietę. W pew­nym momen­cie zauwa­żamy, że coś zaczyna się dziać z naszymi nogami, cza­sem czu­jemy ból, pie­cze­nie i świąd w oko­licy odbytu. Wszyst­kie te dole­gli­wo­ści mogą świad­czyć o żyla­kach nóg lub hemo­ro­idach. Te spra­wiają, że nasze nogi zaczy­nają wyglą­dać nie­este­tycz­nie, bolą, poja­wiają się skur­cze. Żylaki odbytu zaś mogą powo­do­wać poważny dys­kom­fort i utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie. Małe żylaki w począt­ko­wym sta­dium nie są groźne, jeśli jed­nak dopu­ścimy do ich roz­woju, mogą sta­no­wić poważne zagro­że­nie dla naszego zdro­wia i życia. Jeśli zauwa­żysz u sie­bie pierw­sze oznaki, nie zwle­kaj, zacznij wal­czyć z poja­wia­ją­cymi się żyla­kami.

Czy­taj dalej

Wiecznie młoda. Cztery sposoby, aby czas stanął w miejscu

Dla jed­nych z nas czas jest bar­dziej łaskawy, dla innych mniej. Fak­tem jest jed­nak, że jak byśmy o sie­bie nie dbali i nie sta­rali się, wcze­śniej czy póź­niej poja­wią się na naszym ciele pierw­sze oznaki sta­rze­nia. Co prze­raża nas naj­bar­dziej i nie daje spo­koju? Może twarz poorana zmarszcz­kami, luźno zwi­sa­jąca skóra, a może nad­miar tłusz­czu. Panie czę­sto nie chcą pogo­dzić się z kon­dy­cją piersi, które tracą jędr­ność i znacz­nie się obni­żają. Brzuch po ciąży nie zawsze wygląda ide­al­nie, a liczne roz­stępy czy cel­lu­lit nie dodają ciału uroku. Pano­wie wraz z upły­wem czasu czę­sto stają się wła­ści­cie­lami obfi­tych brzu­chów i rzed­ną­cych inten­syw­nie fry­zur. Brzmi smutno i prze­ra­ża­jąco? Jed­nak nie jeste­śmy cał­kiem bez­silni, gdyż z pomocą przy­cho­dzi medy­cyna este­tyczna, pro­po­nu­jąc sze­reg zabie­gów, dzięki któ­rym możemy dłu­żej cie­szyć się mło­dym i pięk­nym wyglą­dem. Jak to moż­liwe? Co zro­bić, aby tak się stało? Poznaj 4 świetne metody na zatrzy­ma­nie czasu.

Czy­taj dalej

Skóra bez znamion, głowa bez zmartwień. Dlaczego warto usuwać znamiona skórne?

Więk­szość z nas ma na ciele jakąś bro­dawkę czy też drobne włók­niaki. Na co dzień nie myślimy o nich i nie trosz­czymy się zbyt­nio. Są nie­od­łączną czę­ścią naszego ciała i póki nic złego się z nimi nie dzieje, nie zawra­camy sobie głowy ich obec­no­ścią. Warto jed­nak zmie­nić spo­sób myśle­nia i wyprze­dzić nieco zda­rze­nia mogące nastą­pić. Lepiej zapo­bie­gać niż leczyć, dla­tego wszel­kie zmiany skórne należy skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą, aby ewen­tu­al­nie pozbyć się kło­potu. W pro­sty i szybki spo­sób możemy usu­nąć zna­miona, włók­niaki czy tłusz­czaki, dba­jąc o este­tykę naszej skóry, ale przede wszyst­kim zdro­wie.

Czy­taj dalej

Zgrabne uda i ramiona, czyli piękna sylwetka tej jesieni!

Czy zbyt obszerne uda czy ramiona prze­szka­dzają Ci i nie pozwa­lają cie­szyć się piękną złotą jesie­nią? Kom­plek­sów możesz pozbyć się, wybie­ra­jąc zabieg lipo­suk­cji. To dosko­nały spo­sób na pozby­cie się zbęd­nego tłusz­czu nagro­ma­dzo­nego w takich miej­scach, jak uda czy ramiona. Przy tym metoda jest zupeł­nie bez­pieczna i mało inwa­zyjna.

Czy­taj dalej

Uwolnij się od kompleksów, zachwyć małym, zgrabnym noskiem! Rhinoplastyka metodą na ładny nos

Wiele osób nie może pogo­dzić się z wyglą­dem swego nosa. To prawda, że ta część twa­rzy wyjąt­kowo rzuca się w oczy, jeśli jest więc zbyt duży, wydatny lub krzywy, cier­pimy z tego powodu. Jeżeli zaś bywa powo­dem kpin, a oto­cze­nie zerka na nas z zain­te­re­so­wa­niem, popa­damy w przy­gnę­bie­nie i naba­wiamy się kom­plek­sów. Chcie­li­by­śmy prze­cież, aby nasz nos był ładny, kształtny, nie za duży ani nie za mały. Aby po pro­stu paso­wał do naszej twa­rzy. I tu z pomocą przy­cho­dzi chi­rur­gia pla­styczna, a kon­kret­nie rhi­no­pla­styka, która zaj­muje się two­rze­niem cał­kiem nowych, zgrab­nych i cie­szą­cych oko nosów. Ope­ra­cja pla­styczna nosa to roz­wią­za­nie w sam raz dla Cie­bie!

Czy­taj dalej

Stań się posiadaczem pięknych, kształtnych uszu w niespełna 2 godziny!

Pro­blem odsta­ją­cych, a także zbyt dużych czy nie­kształt­nych uszu doty­czy zarówno kobiet, jak i męż­czyzn. Odsta­jące uszy są na pewno jed­nym z punk­tów new­ral­gicz­nych, zwłasz­cza, jeśli w pamięci pozo­stały przy­kre wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa. To prze­cież z odsta­ją­cych uszu kpiono i śmiano się naj­gło­śniej, wypę­dza­jąc ich posia­da­cza w kom­pleksy. Dziś możesz zapo­mnieć o przy­krych przy­ty­kach i kry­tycz­nych spoj­rze­niach. Nie musisz także cho­wać uszu pod roz­pusz­czo­nymi wło­sami, możesz za to śmiało pod­dać się szyb­kiemu zabie­gowi ich korek­cji.

Czy­taj dalej

osocze bogatoplytkowe

Zdrowie masz w sobie! Nowatorskie metody leczenia osoczem bogatopłytkowym

Jeśli jesz­cze nie wpadł Ci w uszy ter­min ,,oso­cze boga­to­płyt­kowe” lub ,,tera­pia PRP”, pora przyj­rzeć się nowa­tor­skiej meto­dzie, która nie tylko pomaga w lecze­niu pew­nych scho­rzeń, lecz także umoż­li­wia popra­wie­nie man­ka­men­tów uro­do­wych. To dzięki niej możemy zwal­czać bli­zny, roz­stępy, eli­mi­no­wać zmarszczki, odży­wiać i rege­ne­ro­wać skórę. Jed­nak oso­cze boga­to­płyt­kowe z powo­dze­niem sto­so­wane jest w lecze­niu scho­rzeń zwią­za­nych z ukła­dem ruchu, jak skrę­ce­nia, zła­ma­nia, zapa­le­nia sta­wów czy ścię­gien. Co cie­kawe, oso­cze pozy­ski­wane jest z krwi pacjenta, śmiało możemy więc twier­dzić, że swoje zdro­wie każdy nosi w sobie!

Czy­taj dalej