Korekcja silikonowych implantów piersi tkanką tłuszczową

Korek­cja sili­ko­no­wych implan­tów piersi tkanką tłusz­czową – wstępna ocena moż­li­wo­ści zabiegu i zwią­zane z nim powi­kła­nia.

Według Aeste­tic Sur­gery Jour­nal Advance  Access – cza­so­pi­sma zaj­mu­ją­cego się naj­now­szymi bada­niami ze świata chi­rur­gii este­tycz­nej – mode­lo­wa­nie sili­ko­no­wych implan­tów tłusz­czem to jedna z naj­lep­szych i naj­bez­piecz­niej­szych pro­po­zy­cji na rynku. Czy­taj dalej

Implanty piersi Motiva – IDEALNA HARMONIA! – już dostępne w Centrum Medycznym Bieńkowski!

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać Pań­stwa, że nawią­za­li­śmy współ­pracę z firmą Motiva – pro­du­cen­tem wyso­kiej klasy implan­tów piersi. Implanty Motiva odzna­czają się potwier­dzo­nym w licz­nych bada­niach bez­pie­czeń­stwem i inno­wa­cyj­no­ścią. Wyko­nane z naj­no­wo­cze­śniej­szych, szczel­nych powłok, wypeł­nione ultra­mięk­kim żelem – zagwa­ran­tują ich wytrzy­ma­łość i natu­ralny wygląd. Czy­taj dalej