Chcesz mieć młode spojrzenie? Postaw na plastykę powiek

Wraz z wie­kiem nasza skóra traci swój ide­alny wygląd. Utrata jędr­no­ści i sprę­ży­sto­ści spra­wiają, że w wielu miej­scach na naszym ciele skóra zaczyna opa­dać. Świet­nie widać to na naszych oczach – opa­da­jące powieki to poważny pro­blem natury este­tycz­nej. W efek­cie twarz nie wygląda na wypo­czętą nawet wtedy, kiedy uda się nam prze­spać cała noc. Czy­taj dalej

Własny tłuszcz sprzymierzeńcem w walce o piękny wygląd

Nad­mierna tkanka tłusz­czowa gro­ma­dząca się w nie­któ­rych miej­scach ciała to praw­dziwa zmora więk­szo­ści kobiet. Panie nie zdają sobie jed­nak sprawy z tego, że można ją prze­kuć w ide­alny wygląd. Czę­sto kobieta w jed­nym miej­scu swo­jego ciała ma tłusz­czu za dużo, w innym zaś nie ma go wcale. Z pomocą wła­snej tkanki tłusz­czo­wej można sku­tecz­nie popra­wić swój wygląd. Tak zwana reim­plan­ta­cja tkanki tłusz­czo­wej to praw­dziwa rewo­lu­cja w dzie­dzi­nie medy­cyny este­tycz­nej. Czy­taj dalej

Jak poprawić swoje spojrzenie, czyli chirurgia plastyczna na ratunek

Piękne, młode i pełne bla­sku spoj­rze­nie to marze­nie więk­szo­ści kobiet. Nie­stety, nie­które panie muszą bory­kać się z opa­da­ją­cymi powie­kami, które spra­wiają, że ich twarz wygląda na nie­ustan­nie zmę­czoną i pozba­wioną bla­sku. Powszechne jest prze­ko­na­nie, że opa­da­jące powieki to pro­blem doty­ka­jący jedy­nie kobiety w wieku star­szym. Oka­zuje się tym­cza­sem, że wśród pacjen­tów kli­nik medy­cyny este­tycz­nej nie bra­kuje także mło­dych dziew­czyn. Czy­taj dalej

Poznaj JETT PLASMĘ – nowy sposób na piękny i młody wygląd

Tra­dy­cyjny lifting powoli zaczyna odcho­dzić do prze­szło­ści. Skal­pel i laser coraz wyraź­niej ustę­pują miej­sca nowo­cze­snym tech­ni­kom, które są mniej inwa­zyjne i bez­piecz­niej­sze. Jedną z nich jest zabieg z uży­ciem Jett Pla­smy Medi­cal. Urzą­dze­nie to zna­ko­mi­cie spraw­dza się nie tylko w redu­ko­wa­niu zmarsz­czek, ale także usu­wa­niu blizn i bro­da­wek. Czy­taj dalej

Modelowanie sylwetki poprzez odsysanie tkanki tłuszczowej

Zgrabną syl­wetkę można uzy­skać nie tylko przy pomocy ćwi­czeń fizycz­nych czy zdro­wej diety, ale także w spo­sób nie­wy­ma­ga­jący aktyw­nego wysiłku. Mowa tutaj o odsy­sa­niu nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej, co w języku medycz­nym okre­ślane jest mia­nem lipo­suk­cji. Ta forma wyszczu­pla­nia ciała coraz czę­ściej zyskuje na powo­dze­niu i jest popu­larna zarówno wśród kobiet, jak i męż­czyzn. Poznaj zalety lipo­suk­cji i dowiedz się wię­cej o  tym zabiegu. Czy­taj dalej

Metoda laparoskopowa na pozbycie się przepukliny

Prze­pu­klina jamy brzusz­nej to poważna dole­gli­wość, która nie pod­dana reduk­cji poważ­nie zagraża ogól­nemu zdro­wiu orga­ni­zmu. Ważne jest, aby jak naj­szyb­ciej pod­jąć się ope­ra­cji likwi­da­cji prze­pu­kliny. Prócz tego, że wywo­łuje silne bóle, sta­nowi rów­nież nie­bez­pie­czeń­stwo dla życia. Jedną z kli­nik, która ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ope­ra­cję jamy brzusz­nej, jest Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Zobacz, na czym dokład­nie polega zabieg usu­wa­nia prze­pu­kliny. Czy­taj dalej

Nie lekceważ żylaków. Poznaj skuteczne sposoby na ich eliminację!

Żylaki nie są defek­tem czy pro­ble­mem wyłącz­nie z kate­go­rii este­tycz­nej. To przede wszyst­kim prze­wle­kła cho­roba, która wymaga natych­mia­sto­wego lecze­nia, ponie­waż nie pod­dana reduk­cji wyka­zuje nega­tywny wpływ na zdro­wie i pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu orga­ni­zmu. Nie­stety żyla­ków nie da się pozbyć od tak – należy pod­jąć się kon­kret­nych dzia­łań, które ukie­run­ko­wane są na ich eli­mi­na­cję. Poznaj te, które ofe­ruje Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski i zadbaj o sie­bie sku­tecz­nie i bez­piecz­nie! Czy­taj dalej

Endoskopowy lifting czoła z zastosowaniem implantu Endotine

Lifting czoła to jeden z rodza­jów liftingu twa­rzy, który jest skon­kre­ty­zo­wany, ponie­waż doty­czy tylko jed­nej par­tii na powierzchni twa­rzy, a nie jej cało­ści. Jego nazwa – lifting endo­sko­powy – pocho­dzi od rodzaju implantu Endo­tine, który wyko­rzy­stuje się pod­czas prze­pro­wa­dze­nia tego zabiegu. Nie każda z kli­nik medycz­nych ofe­ruje taką ope­ra­cję chi­rur­giczną. Jed­nym z nie­licz­nych miejsc, w któ­rym znaj­dziesz pro­fe­sjo­nalne podej­ście pla­styka do zabiegu liftingu endo­sko­po­wego czoła, jest Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Dowiedz się, na czym polega lifting czoła, jak prze­biega zabieg oraz komu jest pole­cany! Czy­taj dalej

Plastyka powiek, czyli młode spojrzenie bez względu na wiek

Pogoń za pięk­nem i ide­al­nym wyglą­dem bez wąt­pie­nia przy­czy­niła się do roz­woju medy­cyny pla­stycz­nej. Dzi­siaj kobiety coraz chęt­niej oddają się w ręce chi­rurga pla­styka, decy­du­jąc się na roz­ma­ite ope­ra­cje pla­styczne. Wśród tych, które gwa­ran­tują dosko­nały efekt, znaj­duje się ble­fa­ro­pla­styka, czyli chi­rur­giczna korek­cja powiek. Czy­taj dalej

Artroskopia kolana

Artro­sko­pia kolana w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski. Nie­mal bez kole­jek!