modelowanie sylwetki - efekty

Odzyskaj piękną sylwetkę dzięki dwóm niezwykłym zabiegom. Poznaj Body Tite i Body Jet

Nic nie trwa wiecz­nie i któ­re­goś dnia zauwa­żasz, że Twoja skóra nie jest już tak jędrna, sprę­ży­sta i gładka jak nie­gdyś. Pew­nie tar­gają Tobą wtedy różne uczu­cia, zdzi­wie­nie, nie­do­wie­rza­nie, smu­tek, a może złość. Nie jesteś gotowa na takie zmiany! Spo­koj­nie, są spo­soby na to, abyś znowu mogła odzy­skać radość i zado­wo­le­nie ze swo­ich kształ­tów i kon­dy­cji skóry. Co prawda, czasu cof­nąć się nie da, co gor­sza, zatrzy­mać też nie, ale już oszu­kać go – można spró­bo­wać. Jeśli chcesz odczu­wać satys­fak­cję, patrząc w lustro, sprawdź, w jaki spo­sób możesz wymo­de­lo­wać syl­wetkę. Jakie zabiegi ma do zaofe­ro­wa­nia medy­cyna este­tyczna? Zobacz, jak działa Body Tite i Body Jet. Czy­taj dalej

chirurgia plastyczna piersi

Cztery sposoby na piękniejsze piersi, czyli jak chirurg poprawia naturę

Piersi. Powie­dziano i napi­sano o nich naprawdę sporo. A każda kobieta mogłaby dopo­wie­dzieć jesz­cze swoją histo­rię. Atry­but kobie­co­ści, ele­ment ciała, któ­rym chcemy się szczy­cić, a który, co tu dużo mówić, ma także wspa­niałą rolę do ode­gra­nia w naszym życiu. Ich zna­cze­nia nie spo­sób prze­ce­nić, a szumu, który wokół nich powstaje nie spo­sób nie usły­szeć. Prawda jest jesz­cze inna, nie zawsze jeste­śmy zado­wo­lone z biu­stu, któ­rym obda­rzyła nas natura. A to za małe, a to za duże. Cza­sem tracą jędr­ność, opa­dają zmę­czone ciążą lub dłu­gim kar­mie­niem. Powo­dów do nie­za­do­wo­le­nia jest naprawdę dużo. Na szczę­ście ist­nieje wiele roz­wią­zań tego pro­blemu. Od odpo­wied­niej bie­li­zny począw­szy, na zabie­gach chi­rur­gicz­nych skoń­czyw­szy. Jeśli potrze­bu­jesz jedy­nie drob­nego wspar­cia, zaopatrz się w odpo­wied­nio dobrane sta­niki, ale jeśli szu­kasz roz­wią­zań naprawdę sku­tecz­nych, sprawdź, jak może Ci pomóc chi­rur­gia pla­styczna piersi. Czy­taj dalej

body tite - liposukcja

Rozbijamy cellulit – poznaj metody i wybierz

Gro­ma­dzący się na brzu­chu, udach, bio­drach, łyd­kach i ramio­nach tłuszcz łączy jedna cecha – nie­na­wi­dzisz go! Gdy­byś miała cza­ro­dziej­ską różdżkę, spra­wi­ła­byś, żeby znik­nął lub spły­nął w miej­sca, gdzie naprawdę by się przy­dał, np. w oko­lice biu­stu. Nie­stety, jest to nie­moż­liwe, bo nie masz cza­ro­dziej­skiej różdżki. Masz nato­miast do dys­po­zy­cji różne rodzaje lipo­suk­cji! Wybierz jeden z nich – kla­syczną, Body Jet lub Body Tite. Wskaż obszar, a lekarz z naszej kli­niki usu­nie z niego nie­chcianą tkankę tłusz­czową raz na zawsze lub prze­szczepi ją w inne miej­sce. Czary – nie, chi­rur­gia este­tyczna! Poznaj jej magiczne moż­li­wo­ści! Czy­taj dalej

liposukcja piersi - efekty

Męska sylwetka z problemami – chirurgia estetyczna

Jesteś męż­czy­zną i dbasz o wygląd – to teraz natu­ralne!  Nie chcesz, żeby szpe­ciły Cię wielki brzuch czy obwi­słe ramiona. Także powięk­szone sutki mogą sta­no­wić dla Cie­bie  źró­dło dys­kom­fortu, a taki pro­blem poja­wia się nie­raz w okre­sie doj­rze­wa­nia lub z wie­kiem i jest zazwy­czaj kon­se­kwen­cją zabu­rzeń hor­mo­nal­nych. Jeżeli nie­po­koi Cię nad­miar tkanki tłusz­czo­wej na brzu­chu czy w innych obsza­rach ciała, a nie możesz jej poko­nać ćwi­cze­niami, pomyśl o medy­cy­nie este­tycz­nej. Bez względu na przy­czyny gro­ma­dze­nia się nie­chcia­nego tłusz­czyku, ist­nieje moż­li­wość zwal­cze­nia tego pro­blemu dzięki sku­tecz­nym meto­dom z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej. Poznaj je już dziś! Czy­taj dalej

zabiegi odchudzajace na uda

Uda, które wabią smukłością

Zbyt masywne, pokryte brzydką skórką poma­rań­czową… Wstyd poka­zać je na plaży czy base­nie… Czy cza­sem nie myślisz w ten spo­sób o swo­ich udach? A prze­cież chcia­ła­byś eks­po­no­wać je opa­lone w peł­nej kra­sie i nie bać się szor­tów, zwłasz­cza że kli­mat wciąż się ocie­pla. Pró­bo­wa­łaś diety, ćwi­czeń, zabie­gów i nic. Nie martw się, wiele kobiet ma taki pro­blem. Wybierz jak one moż­li­wo­ści medy­cyny este­tycz­nej i zain­te­re­suj się lipo­suk­cją, prze­zna­czoną wyłącz­nie dla tej czę­ści ciała. Ten zabieg spo­wo­duje, że sta­niesz się dumną posia­daczką zgrab­nych ud i wyru­szysz do sklepu na poszu­ki­wa­nie mod­nych spode­nek lub spód­niczki mini. Czy­taj dalej

nici liftingujace - efekty

Poznaj moc niezwykłych nici liftingujących

Wraz z wie­kiem na Two­jej twa­rzy poja­wiają się zmarszczki? Nie martw się – jest moż­li­wość, aby Ci pomóc! Nici bio­re­wi­ta­li­zu­jące to rewo­lu­cyjny spo­sób odmło­dze­nia twa­rzy, a nawet całego ciała, poprzez przy­wró­ce­nie wcze­śniej­szego młod­szego wize­runku. Ope­ra­cja polega na wzmoc­nie­niu skóry przez sia­teczkę z nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych, która pod­trzy­muje tkanki mięk­kie twa­rzy i zapo­biega jej defor­ma­cji (np. opa­da­niu). Same nici po cza­sie ule­gają bio­de­gra­da­cji, ale zanim się roz­pusz­czą i wchłoną, zaczną sty­mu­lo­wać two­rze­nie się nowego kola­genu i ela­styny w Two­jej skó­rze. Brzmi kusząco? Zde­cy­duj się na ten zabieg nie tylko dla twa­rzy. Możesz także zre­wi­ta­li­zo­wać swój dekolt, oko­lice biu­stu, ramiona czy nogi. Boisz się zastrzy­ków czy cięć chi­rur­gicz­nych – postaw na nici liftin­gu­jące! Czy­taj dalej

plastyka brzucha - efekty

Abdominoplastyka, czyli zadbaj o wygląd swojego brzucha

Wiek, nie­wła­ściwa dieta, prze­byte ciąże – nawet nie zauwa­ży­łaś, kiedy Twój brzuch zdo­łał się zaokrą­glić na dobre, a fałdy nie znik­nęły nawet przy bar­dzo inten­syw­nych ćwi­cze­niach. Cóż, pozo­stają luźne ubra­nia albo powrót do daw­nej syl­wetki na dro­dze zabie­gów abdo­mi­no­pla­stycz­nych. To inge­ren­cja chi­rur­giczna, jed­nak nie musisz się jej bać. Jeśli jesz­cze masz wąt­pli­wo­ści, poczy­taj o tej meto­dzie. Nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, obwi­sła skóra, roz­stępy czy zwiot­cze­nia. To wszystko można sku­tecz­nie zli­kwi­do­wać. Naprawdę! Czy­taj dalej

rhinoplastyka - efekty

Walka o mały i prosty nos, czyli jak medycyna estetyczna naprawia błędy natury

Cen­tralny punkt twa­rzy. Rzu­ca­jący się w oczy, wyraźny. Nos. Mały, zgrabny to ideał. Lecz nie każdy z nas może być zado­wo­lony z jego wiel­ko­ści i kształtu. Cza­sem jest za duży, krzywy, gar­baty, nie taki, jak sobie wymy­śli­li­śmy. Bywa, że jakaś wada ana­to­miczna nie tylko znie­kształca nasz nos, lecz także unie­moż­li­wia swo­bodne oddy­cha­nie. Moty­wa­cja do zmian jest w tym przy­padku jesz­cze sil­niej­sza. Jeśli nos, któ­rym obda­rzyła nas natura, staje się przy­czyną kom­plek­sów i złego samo­po­czu­cia, a do tego zabu­rza pra­wi­dłowy oddech, warto zasta­no­wić się nad spo­so­bem wyeli­mi­no­wa­nia tego pro­blemu. Medy­cyna este­tyczna pro­po­nuje wszyst­kim nie­za­do­wo­lo­nym z wyglądu nosa zabieg korekty, pod­czas któ­rego chi­rurg nada mu odpo­wiedni, pożą­dany przez nas kształt. Czy­taj dalej

korekta powiek - zabieg

Jak odmłodzić powieki i znów cieszyć się głębokim spojrzeniem? Czy blefaroplastyka jest dla mnie?

Znów te cie­nie pod oczami, a do tego okropna opu­chli­zna, jak­byś nie prze­spała któ­rejś nocy z rzędu? Nawet maki­jaż nie pomaga, trudno ukryć tyle nie­do­sko­na­ło­ści! Opa­da­jące powieki to nie tylko defekt kosme­tyczny. Cza­sem ogra­ni­czają pole widze­nia, unie­moż­li­wiają zakła­da­nie socze­wek kon­tak­to­wych czy nosze­nie oku­la­rów. Jeśli zauwa­żysz, że powieki nie speł­niają już swo­jej funk­cji ochron­nej, a zaczy­nają prze­szka­dzać, pomyśl o zabiegu ble­fa­ro­pla­styki. W naszym Cen­trum Medycz­nym udzie­limy Ci wszel­kich infor­ma­cji na temat zabiegu i pomo­żemy Ci się do niego przy­go­to­wać – przede wszyst­kim men­tal­nie. Czy­taj dalej

zabieg odmladzajacy na twarz - Carbo V therapy

3 składniki dla doskonałego efektu – zabieg liftingujący Carbo V Therapy

Wsta­jesz rano i masze­ru­jesz do łazienki. Prze­my­wasz twarz, aby dobrze się obu­dzić i spo­glą­dasz w lustro wiszące nad umy­walką. Wykrzy­wiasz usta z dez­apro­batą, bo to, co widzisz nie podoba Ci się. Mar­twią Cię worki pod oczami, które sta­rasz się ukryć pod maki­ja­żem, ale nie zawsze Ci to wycho­dzi. Zauwa­żasz, że Twoja cera posza­rzała, nie lśni już, tak jak nie­dawno. I te zmarszczki! Pierw­sze bruzdy pod oczami i gdzieś w oko­licy ust. Dobry nastrój pry­ska, czu­jesz, że dzień będzie kiep­ski. Jed­nak zamiast zała­my­wać ręce i mar­twić się nie­do­sko­na­ło­ściami skóry, zasta­nów się, co możesz zro­bić, aby znów cie­szyć się bla­skiem swo­jej cery. Czy wiesz, że dosko­nałe efekty przy­nosi zabieg z kwa­sem z san­da­łowca bia­łego? Nie? Poznaj więc moc zabiegu Carbo The­rapy! Czy­taj dalej