Skóra bez znamion, głowa bez zmartwień. Dlaczego warto usuwać znamiona skórne?

Więk­szość z nas ma na ciele jakąś bro­dawkę czy też drobne włók­niaki. Na co dzień nie myślimy o nich i nie trosz­czymy się zbyt­nio. Są nie­od­łączną czę­ścią naszego ciała i póki nic złego się z nimi nie dzieje, nie zawra­camy sobie głowy ich obec­no­ścią. Warto jed­nak zmie­nić spo­sób myśle­nia i wyprze­dzić nieco zda­rze­nia mogące nastą­pić. Lepiej zapo­bie­gać niż leczyć, dla­tego wszel­kie zmiany skórne należy skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą, aby ewen­tu­al­nie pozbyć się kło­potu. W pro­sty i szybki spo­sób możemy usu­nąć zna­miona, włók­niaki czy tłusz­czaki, dba­jąc o este­tykę naszej skóry, ale przede wszyst­kim zdro­wie.

Czy­taj dalej

Zgrabne uda i ramiona, czyli piękna sylwetka tej jesieni!

Czy zbyt obszerne uda czy ramiona prze­szka­dzają Ci i nie pozwa­lają cie­szyć się piękną złotą jesie­nią? Kom­plek­sów możesz pozbyć się, wybie­ra­jąc zabieg lipo­suk­cji. To dosko­nały spo­sób na pozby­cie się zbęd­nego tłusz­czu nagro­ma­dzo­nego w takich miej­scach, jak uda czy ramiona. Przy tym metoda jest zupeł­nie bez­pieczna i mało inwa­zyjna.

Czy­taj dalej

Uwolnij się od kompleksów, zachwyć małym, zgrabnym noskiem! Rhinoplastyka metodą na ładny nos

Wiele osób nie może pogo­dzić się z wyglą­dem swego nosa. To prawda, że ta część twa­rzy wyjąt­kowo rzuca się w oczy, jeśli jest więc zbyt duży, wydatny lub krzywy, cier­pimy z tego powodu. Jeżeli zaś bywa powo­dem kpin, a oto­cze­nie zerka na nas z zain­te­re­so­wa­niem, popa­damy w przy­gnę­bie­nie i naba­wiamy się kom­plek­sów. Chcie­li­by­śmy prze­cież, aby nasz nos był ładny, kształtny, nie za duży ani nie za mały. Aby po pro­stu paso­wał do naszej twa­rzy. I tu z pomocą przy­cho­dzi chi­rur­gia pla­styczna, a kon­kret­nie rhi­no­pla­styka, która zaj­muje się two­rze­niem cał­kiem nowych, zgrab­nych i cie­szą­cych oko nosów. Ope­ra­cja pla­styczna nosa to roz­wią­za­nie w sam raz dla Cie­bie!

Czy­taj dalej

Stań się posiadaczem pięknych, kształtnych uszu w niespełna 2 godziny!

Pro­blem odsta­ją­cych, a także zbyt dużych czy nie­kształt­nych uszu doty­czy zarówno kobiet, jak i męż­czyzn. Odsta­jące uszy są na pewno jed­nym z punk­tów new­ral­gicz­nych, zwłasz­cza, jeśli w pamięci pozo­stały przy­kre wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa. To prze­cież z odsta­ją­cych uszu kpiono i śmiano się naj­gło­śniej, wypę­dza­jąc ich posia­da­cza w kom­pleksy. Dziś możesz zapo­mnieć o przy­krych przy­ty­kach i kry­tycz­nych spoj­rze­niach. Nie musisz także cho­wać uszu pod roz­pusz­czo­nymi wło­sami, możesz za to śmiało pod­dać się szyb­kiemu zabie­gowi ich korek­cji.

Czy­taj dalej

osocze bogatoplytkowe

Zdrowie masz w sobie! Nowatorskie metody leczenia osoczem bogatopłytkowym

Jeśli jesz­cze nie wpadł Ci w uszy ter­min ,,oso­cze boga­to­płyt­kowe” lub ,,tera­pia PRP”, pora przyj­rzeć się nowa­tor­skiej meto­dzie, która nie tylko pomaga w lecze­niu pew­nych scho­rzeń, lecz także umoż­li­wia popra­wie­nie man­ka­men­tów uro­do­wych. To dzięki niej możemy zwal­czać bli­zny, roz­stępy, eli­mi­no­wać zmarszczki, odży­wiać i rege­ne­ro­wać skórę. Jed­nak oso­cze boga­to­płyt­kowe z powo­dze­niem sto­so­wane jest w lecze­niu scho­rzeń zwią­za­nych z ukła­dem ruchu, jak skrę­ce­nia, zła­ma­nia, zapa­le­nia sta­wów czy ścię­gien. Co cie­kawe, oso­cze pozy­ski­wane jest z krwi pacjenta, śmiało możemy więc twier­dzić, że swoje zdro­wie każdy nosi w sobie!

Czy­taj dalej

Powstrzymaj czas i zmarszczki! PRP-like Therapy dla zawsze młodej skóry!

Sta­rze­nie się skóry to pro­ces nie­uchronny, który dotyka męż­czyzn i kobiety, wypę­dza­jąc cza­sem w stan smutku i rezy­gna­cji. Prze­cież nikt z nas nie chce się sta­rzeć! Medy­cyna este­tyczna wciąż opra­co­wuje coraz dosko­nal­sze metody i spo­soby na popra­wia­nie natury, ale także oszu­ki­wa­nie czasu. Dziś możemy wybie­rać wśród zabie­gów, które pozwolą nam wyglą­dać pięk­niej, mło­dziej, zdro­wiej. Musimy jed­nak pamię­tać, że my też mamy wiele do zro­bie­nia. Aby efekty utrzy­my­wały się jak naj­dłu­żej, należy zwró­cić uwagę na dietę i styl życia. Wspo­ma­gajmy się zatem zdro­wym odży­wia­niem i odpo­wied­nią dawką ruchu. O resztę zatrosz­czy się medy­cyna este­tyczna.

Czy­taj dalej

Pogromcy zmarszczek. Poznaj mocne trio!

Zmarszczki nie są mile widziane, mimo to się poja­wiają. Po pro­stu pew­nego dnia zauwa­żasz, że też już je masz. I zapewne dzi­wisz się, że to tak szybko. Może mach­niesz ręką, bo są nie­wiel­kie i pra­wie ich nie widać, ale może posta­no­wisz pozbyć się ich, bo jed­nak nie dodają uroku, a jest ich znacz­nie wię­cej niż jesz­cze rok temu. Jeśli Ty i zmarszczki nie two­rzy­cie zgra­nego duetu i koniecz­nie chcesz je wyeli­mi­no­wać ze swego życia, a przy­naj­mniej twa­rzy, musisz wybrać sto­sowną metodę. Jest ich kilka, więc masz w czym wybie­rać. Zanim jed­nak krzyk­niesz ,,botoks” lub zawo­łasz ,,skal­pel”, zobacz, co ofe­ruje Ci nowo­cze­sna medy­cyna este­tyczna.

Czy­taj dalej

Kłopotliwe sprawy intymne. Jak poradzić sobie z przerostem warg sromowych?

Prze­ro­śnięte wargi sro­mowe to zło­żony pro­blem este­tyczno-zdro­wotny. Panie, które zetknęły się z tą jakże przy­krą dole­gli­wo­ścią, wie­dzą dosko­nale, ile kło­po­tów spra­wia posia­da­nie tzw. far­tuszka hoten­toc­kiego. Wydłu­żone, wysta­jące wargi mniej­sze utrud­niają cho­dze­nie, jazdę na rowe­rze, a cza­sem także współ­ży­cie. Przy­czy­niają się do zmniej­sze­nia satys­fak­cji z życia sek­su­al­nego, stają się powo­dem kom­plek­sów. Dodat­kowo, powo­dują częst­sze infek­cje intymne, podraż­nie­nia, stany zapalne. Jeśli więc prze­rost warg sro­mo­wych jest znaczny i staje się przy­czyną mniej­szych bądź więk­szych dole­gli­wo­ści, warto zasta­no­wić się nad spo­so­bem usu­nię­cia nie­chcia­nego ,,far­tuszka”. Dosko­na­łym roz­wią­za­niem jest zabieg labio­pla­styki, czyli korek­cji warg sro­mo­wych. Jak wygląda i czego możesz się spo­dzie­wać po pla­styce miejsc intym­nych?

Czy­taj dalej

plastyka powiek

Co z oczu to z serca. Jak zapanować nad szybkim starzeniem okolic oczu?

Skóra wokół oczu jest wyjąt­kowo wraż­liwa, cienka, deli­katna, nara­żona na dzia­ła­nie róż­nych nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków. Czy zawsze obcho­dzisz się z nią jak należy? Pew­nie nie. Nie zawsze udaje się zmyć przed snem maki­jaż, wkle­pać odpo­wiedni krem. Nie zawsze dieta jest prze­my­ślana, a dawka snu wystar­cza­jąca. Fakty są takie, że nie nad wszyst­kim jeste­śmy w sta­nie zapa­no­wać i przed wszyst­kim się uchro­nić. Życie w biegu, stres, zmę­cze­nie i upły­wa­jący czas odbi­jają się na naszym wyglą­dzie i pozo­sta­wiają ślad na ciele. Także na naszych powie­kach i oko­li­cach oczu. To tam naj­czę­ściej poja­wiają się pierw­sze zmarszczki mimiczne, skóra dość szybko wiot­czeje, traci jędr­ność, poja­wiają się tzw. worki pod oczami. Spoj­rze­nie staje się smutne, melan­cho­lijne i zmę­czone. Opa­da­jące powieki mogą także zabu­rzać pra­wi­dłowe widze­nie, sta­jąc się pro­ble­mem medycz­nym. Zasta­na­wiasz się, czy już zawsze tak będzie? Nie musisz się mar­twić, ponie­waż za pomocą zabiegu ble­fa­ro­pla­styki możesz popra­wić kon­dy­cję swo­ich powiek i spra­wić, że skóra wokół oczu odzy­ska sprę­ży­stość, jędr­ność i młody wygląd.

Czy­taj dalej

Zachwycać młodzieńczym wyglądem brzucha, czyli kilka słów o tajemniczej abdominoplastyce

Choć na co dzień nie eks­po­nu­jemy tej czę­ści ciała, zda­rza się, że jej wygląd nie budzi naszego zachwytu. Sto­jąc przed lustrem, krzy­wimy się na widok obwi­słej skóry, licz­nych roz­stę­pów, które upstrzyły nasz brzuch. Zasta­na­wiamy się, jak tu wyjść na plażę, zapre­zen­to­wać się w kostiu­mie kąpie­lo­wym? I wiemy już, że musimy wybrać ten, który zakryje nasze nie­do­sko­na­ło­ści. Z żalem odda­lamy się od półek z pięk­nymi, dwu­czę­ścio­wymi hitami tego lata. Nie­stety, po kilku cią­żach trzeba zapo­mnieć o zgrab­nym brzu­chu – tłu­ma­czymy sobie po cichu. Ale czy na pewno? Czy jeste­śmy ska­zane na jed­no­czę­ściowy kostium już na zawsze? Może jed­nak da się coś zro­bić z tym naszym mało ide­al­nym brzu­chem?

Czy­taj dalej