blefaroplastyka - efekty

Blefaroplastyka, czyli przełomowy sposób na przyciągające spojrzenie i korektę powiek!

Mając czter­dzie­ści lat lub wię­cej, trudno przy­wró­cić sobie wygląd mło­dej dziew­czyny. Sta­rze­nie skóry wokół oczu, utrata mło­dego wyglądu twa­rzy, nad­miar skóry na powie­kach gór­nych i dol­nych to praw­dziwa zmora wielu kobiet. Co zro­bić, gdy nie­este­tycz­nie wyglą­da­jąca skóra w oko­licy oczu spę­dza nam sen z powiek, a kremy nie dzia­łają? Jeżeli marzymy o szyb­kich i widocz­nych rezul­ta­tach, powin­ni­śmy roz­wa­żyć wyko­na­nie ble­fa­ro­pla­styki, czyli pla­styki powiek gór­nych i dol­nych. To jak do tej pory naj­sku­tecz­niej­sza metoda walki z tego typu nie­do­sko­na­ło­ściami i naj­lep­sza droga do odzy­ska­nia mło­dzień­czego spoj­rze­nia. Czy to jed­nak ozna­cza, że musimy przy­go­to­wać się na bole­sną pla­stykę powiek? Nie, jeśli zabieg zosta­nie prze­pro­wa­dzony przez kom­pe­tent­nych spe­cja­li­stów, któ­rzy mają doświad­cze­nie w wyko­ny­wa­niu tego typu zabie­gów. Pod­po­wia­damy, na czym polega inno­wa­cyj­ność tego zabiegu i gdzie można wyko­nać pla­stykę powiek gór­nych i dol­nych! Czy­taj dalej

odmladzanie twarzy - zabiegi

Lifting twarzy: postaw na bezpieczne usuwanie zmarszczek i nadaj twarzy młodzieńczy wygląd!

Zadbana i ela­styczna skóra jest wizy­tówką urody. Nie­stety, z bie­giem lat poja­wiają się pierw­sze zmarszczki, a po nich kolejne i trudno zoba­czyć w lustrze sie­bie sprzed lat. Nikt z nas nie lubi nawet naj­mniej­szych zmarsz­czek w oko­licy oczu, więc sta­ramy się ich pozbyć. Co w sytu­acji, gdy kremy i maseczki nie poma­gają, a tego man­ka­mentu urody nie kamu­fluje już nawet naj­lep­szy puder? Nie martw się! Z pomocą przy­cho­dzi chi­rur­gia pla­styczna i naj­lep­sze roz­wią­za­nie w reduk­cji zmarsz­czek, jakim jest lifting twa­rzy. Poznaj moż­li­wo­ści peł­nego liftingu i pozwól sobie wyglą­dać i czuć się młodo! Czy­taj dalej

Idealny nos dzięki przełomowej technologii chirurgii plastycznej: plastyka nosa jeszcze nigdy nie była tak skuteczna!

Roz­miar i kształt nosa ma ogromny wpływ na ogólny wygląd twa­rzy. Może dodać urody, ale bar­dzo czę­sto szpeci i odbiera pew­ność sie­bie. To część ciała, z którą się rodzimy, ale jed­nak zda­rza się, że spę­dza nam sen z powiek. Dla osób nie­za­do­wo­lo­nych z wyglądu nosa chi­rur­gia pla­styczna wycho­dzi ofe­ruje rhi­no­pla­stykę, czyli per­fek­cyjną korektę nosa. Czy­taj dalej

operacja plastyczna uszu - forum

Szukasz skutecznego sposobu korekty małżowin usznych? Poznaj zabieg korekty uszu i odzyskaj pewność siebie!

Odsta­jące uszy sta­no­wią dla więk­szo­ści ludzi pro­blem natury psy­cho­lo­gicz­nej, szcze­gól­nie wśród mło­dzieży, ale ten trudny pro­blem dotyka rów­nież doro­słych. Defor­ma­cja mał­żo­win usznych może pro­wa­dzić do znacz­nego obni­że­nia jako­ści życia, zmniej­sze­nia poczu­cia wła­snej war­to­ści czy pogor­sze­nia wyni­ków w nauce. Dzieci z powodu pro­blemu odsta­ją­cych mał­żo­win usznych czę­sto bywają odrzu­cane przez kole­gów, zastra­szane i wyśmie­wane. U doro­słych, odsta­jące uszy bywają powo­dem ogrom­nych kom­plek­sów, spad­ków samo­po­czu­cia i samo­oceny. Czę­sto pro­wa­dzi to do izo­la­cji od spo­łe­czeń­stwa, pro­ble­mów w pracy i zamknię­cia się w sobie. Na szczę­ście chi­rur­gia pla­styczna zna­la­zła spo­sób na prze­pro­wa­dze­nie sku­tecz­nej korekty mał­żo­win usznych, czyli zabiegu, który pozwala osią­gnąć widoczne i sku­teczne rezul­taty. Czy­taj dalej

korekta powiek gornych i dolnych - cena

Korekta powiek – odzyskaj młode spojrzenie z pomocą chirurgii plastycznej!

Skóra wokół oczu jest nie­zwy­kle deli­katna, zwłasz­cza w okre­sie gor­szego stanu zdro­wia. Dla­tego te oko­lice twa­rzy sta­rzeją się naj­szyb­ciej. Jest wiele spo­so­bów na poprawę wize­runku – od maki­jażu do odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji, jed­nak naj­lep­szą metodą przy­wró­ce­nia oczom mło­dego wyglądu jest korekta powiek gór­nych i dol­nych, czyli ble­fa­ro­pla­styka. Według eks­per­tów naszego Cen­trum, to wła­śnie dzięki temu zabie­gowi możemy usu­nąć nad­miaru skóry z powiek gór­nych i dol­nych, zre­du­ko­wać worki pod oczami i uzy­skać efekt peł­nego, głę­bo­kiego oraz młod­szego spoj­rze­nia. Czy­taj dalej

przeszczep tkanki tluszczowej - cena

Sylwetka jak marzenie, czyli o liposukcji ud, brzucha, pośladków i innych wariantach transferu tkanki tłuszczowej!

Uciąż­liwe diety, wie­lo­go­dzinne tre­ningi, a i tak syl­wetka nie speł­nia naszych ocze­ki­wań. Co zro­bić, z wie­kiem meta­bo­lizm zwal­nia, skóra wiot­czeje, a tłuszcz się odkłada. Nie zała­muj jed­nak rąk. Z pomocą może prze­cież przyjść chi­rur­gia este­tyczna. Można wymo­de­lo­wać syl­wetkę i uzy­skać jej ulu­biony kształt sprzed lat. Zadbaj o ciało, a prze­dłu­żysz efekt mło­do­ści i spra­wisz, że zosta­nie z Tobą na dłu­żej.  Czy­taj dalej

usuwanie zmarszczek - cena

Piękna i młoda twarz, czyli o liftingu, blefaroplastyce i innych sposobach usuwania zmarszczek!

Marze­nie o wiecz­nej mło­do­ści towa­rzy­szy ludziom od wie­ków. Nie­stety, elik­sir mło­do­ści, dzia­ła­jący cuda, znany cho­ciażby z pro­duk­cji fil­mo­wych, takich jak ,,Ze śmier­cią jej do twa­rzy”, to wciąż jesz­cze ele­ment fan­ta­styki. Możemy jed­nak znacz­nie odmło­dzić twarz, jeżeli w odpo­wied­nim momen­cie zawrzemy przy­jaźń z medy­cyną este­tyczną. Nie bójmy się jej, zawalczmy o swój młody wygląd i dobre samo­po­czu­cie. Ponie­waż przed­mio­tem naszych sta­rań jest naj­czę­ściej twarz, warto prze­śle­dzić pod tym kątem ofertę byd­go­skiego Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. Czy­taj dalej

Jett Plasma Medical jako rewolucyjna metoda na zmarszczki, blizny i rozstępy

Medy­cyna este­tyczna posiada sze­reg prak­tycz­nie nie­in­wa­zyj­nych metod do walki z nie­do­sko­na­ło­ściami skóry, które z powo­dze­niem sto­so­wane są przez leka­rzy na całym świe­cie, w tym rów­nież w Pol­sce. Jedną z nich jest urzą­dze­nie o nazwie Jett Pla­sma Medi­cal. Tech­no­lo­gia ta opiera się na wyko­rzy­sta­niu ładunku elek­trycz­nego – pla­zmy. Nie­wielki sprzęt, przy­po­mi­na­jący nieco dłu­go­pis, bazuje na zago­spo­da­ro­wa­niu iskry prądu sta­łego. Dosko­nale nadaje się do usu­wa­nia ,,kurzych łapek” czy unie­sie­nia opa­da­ją­cych powiek. Jest także ratun­kiem dla osób, które zma­gają się z wie­loma innymi pro­ble­mami skór­nymi, takimi jak cho­ciażby bli­zny, roz­stępy czy pajączki. Sprawdź, jak dokład­nie działa Jett Pla­sma Medi­cal i w czym jesz­cze znaj­duje zasto­so­wa­nie! Czy­taj dalej

plastyka powiek - forum

Korekta uszu i nosa – nadaj pożądany kształt małżowinie i nosowi dzięki zabiegom chirurgii estetycznej!

Kom­pleksy, wyni­ka­jące z braku akcep­ta­cji naszego wyglądu, potra­fią zruj­no­wać nam życie. Pró­bu­jemy z nimi wal­czyć, ale cza­sem sła­bo­ści nas poko­nują. Jeste­smy smutni i uni­kamy kon­tak­tów z innymi ludżmi. Jeżeli przy­czyną naszego samo­po­czu­cia jest nie­wła­ściwy kształt nosa czy odsta­jące uszy, warto zli­kwi­do­wać ten pro­blem raz na zawsze. Sku­teczne zabiegi chi­rur­giczne w byd­go­skim Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski pozwolą nam przy­wró­cić pew­ność sie­bie i satys­fak­cję z wyglądu. Czy­taj dalej

operacja plastyczna piersi - cena

Piersi – główny atrybut kobiecego piękna

Każda kobieta marzy o pięk­nym biu­ście. Nie­stety, wiele pań jest nie­za­do­wo­lo­nych z tego, w co wypo­sa­żyła je natura. Zbyt małe piersi mogą wywo­ły­wać kom­pleksy, zbyt duże obcią­że­nie krę­go­słupa i cho­roby.  Także upływ czasu nie działa korzyst­nie na tę par­tię ciała, dla­tego warto roz­wa­żyć pla­stykę biu­stu. Czy­taj dalej