blefaroplastyka - efekty

Blefaroplastyka, czyli przełomowy sposób na przyciągające spojrzenie i korektę powiek!

Mając czter­dzie­ści lat lub wię­cej, trudno przy­wró­cić sobie wygląd mło­dej dziew­czyny. Sta­rze­nie skóry wokół oczu, utrata mło­dego wyglądu twa­rzy, nad­miar skóry na powie­kach gór­nych i dol­nych to praw­dziwa zmora wielu kobiet. Co zro­bić, gdy nie­este­tycz­nie wyglą­da­jąca skóra w oko­licy oczu spę­dza nam sen z powiek, a kremy nie dzia­łają? Jeżeli marzymy o szyb­kich i widocz­nych rezul­ta­tach, powin­ni­śmy roz­wa­żyć wyko­na­nie ble­fa­ro­pla­styki, czyli pla­styki powiek gór­nych i dol­nych. To jak do tej pory naj­sku­tecz­niej­sza metoda walki z tego typu nie­do­sko­na­ło­ściami i naj­lep­sza droga do odzy­ska­nia mło­dzień­czego spoj­rze­nia. Czy to jed­nak ozna­cza, że musimy przy­go­to­wać się na bole­sną pla­stykę powiek? Nie, jeśli zabieg zosta­nie prze­pro­wa­dzony przez kom­pe­tent­nych spe­cja­li­stów, któ­rzy mają doświad­cze­nie w wyko­ny­wa­niu tego typu zabie­gów. Pod­po­wia­damy, na czym polega inno­wa­cyj­ność tego zabiegu i gdzie można wyko­nać pla­stykę powiek gór­nych i dol­nych!

Jak powstają zmarszczki wokół oczu?

Zmarszczki w oko­licy powiek gór­nych i dol­nych są pierw­szymi ozna­kami sta­rze­nia, które poja­wiają się na twa­rzach kobiety. Nie­este­tycz­nie wyglą­da­jące drobne „kurze łapki”, czę­sto wystę­pują już nawet u kobiet w wieku zale­d­wie dwu­dzie­stu kilku lat i wię­cej. Prawda jest taka, że zmarszczki dodają nam śred­nio 5 lat. Jak można usu­nąć zmarszczki wokół oczu i popra­wić wygląd skóry w tej oko­licy, jeśli kremy i maseczka z ogórka nie poma­gają? To pyta­nie zadaje sobie coraz wię­cej kobiet. Z punktu widze­nia prze­ło­mo­wej chi­rur­gii pla­stycz­nej zmarszczki i kurze łapki wokół oczu nie są pro­ble­mem. Współ­cze­sna inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia pla­styczna pomaga popra­wić wygląd powiek i umoż­li­wia nam „kusze­nie spoj­rze­niem”, jak za mło­dzień­czych lat.

Blefaroplastyka – przełomowe rozwiązanie w usuwaniu zmarszczek wokół oczu

Spe­cja­li­ści twier­dzą, że naj­sku­tecz­niej­szą i nie­za­wodną metodą przy­wró­ce­nia oczom mło­dego wyglądu jest ble­fa­ro­pla­styka – korekta powiek gór­nych i dol­nych. Dzięki temu nowa­tor­skiemu zabie­gowi możemy usu­nąć nad­miar skóry z powiek gór­nych oraz dol­nych, zre­du­ko­wać worki pod oczami i uzy­skać efekt peł­nego, głę­bo­kiego i zde­cy­do­wa­nie młod­szego spoj­rze­nia.

Blefaroplastyka – zalety zabiegu:

  • uzy­ska­nie mło­dego spoj­rze­nia (oczy będą bar­dziej rado­sne, młode i pełne),
  • przy­wró­ce­nie kom­fortu widze­nia bez ogra­ni­czeń (nosze­nie socze­wek i oku­la­rów nie będzie już sta­no­wiło pro­blemu),
  • dłu­go­ter­mi­nowy efekt (nawet do kilku lat).

Plastyka powiek dolnych i górnych – cena

Współ­cze­śnie zabieg ble­fa­ro­pla­styki jest nie tylko bar­dzo kom­for­towy, lecz także bar­dziej przy­stępny cenowo dla Pacjen­tów. Cał­ko­wity koszt trwa­łego usu­nię­cia nad­miaru skóry z powiek gór­nych i dol­nych jest uza­leż­niony od ocze­ki­wań Pacjenta i indy­wi­du­al­nego stanu skóry wokół oczu, dla­tego naj­le­piej pytać o cen­nik bez­po­śred­nio w kli­nice, w któ­rej chcemy pod­dać się zabie­gowi. Warto zazna­czyć, że nasze cen­trum ofe­ruje swoim Pacjen­tom nie tylko przy­stępne ceny za poje­dyn­cze zabiegi, lecz także naj­wyż­szy poziom i stan­dard obsługi.

Wię­cej infor­ma­cji na ten temat znajdą Pań­stwo na stro­nie: Korekta powiek – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.