lifting bez skalpela - bydgoszcz

Bez skalpela i lasera – zabieg Jett Plasma!

Sta­jesz przed lustrem i myślisz, że czas na zmiany? Przy­dałby Ci się drobny lifting, ale boisz się inwa­zyj­nych zabie­gów? Poja­wie­nie się uni­ka­to­wej tech­no­lo­gii Jett Pla­sma to ide­alne roz­wią­za­nie. Jest to nowo­cze­sne urzą­dze­nie, wyko­rzy­stu­jące w dzia­ła­niu wyłącz­nie ładu­nek elek­tryczny… Apa­rat wytwa­rza iskrę ogrze­wa­jącą skórę i zwal­cza­jącą nie­po­żą­dane zmiany (trą­dzik, bli­zny, roz­stępy) oraz oznaki sta­rze­nia (bruzdy, brak sprę­ży­sto­ści). Jett Pla­sma jest jedy­nym na świe­cie urzą­dze­niem bio­po­lar­nym, pro­du­ku­ją­cym w spo­sób natu­ralny pla­zmę w postaci jed­no­li­tej wiązki. Dzięki niej Twoja skóra będzie napięta, zre­ge­ne­ro­wana i wygła­dzona.

Czy już czas na Jett Plasmę?

Oczy­wi­ście! Prze­cież zwal­cza nawet trą­dzik mło­dzień­czy! Wszech­stron­ność i wie­lo­funk­cyj­ność tego urzą­dze­nia spraw­dza się zna­ko­mi­cie w lecze­niu wielu pro­ble­mów skóry twa­rzy i ciała. Dzięki tech­no­lo­gii Jett Pla­sma można uszczel­nić naczy­nia krwio­no­śne, usu­nąć trą­dzik i bro­dawki, zli­kwi­do­wać zmarszczki wokół oczu, zwal­czyć prze­bar­wie­nia, a także zni­we­lo­wać bli­zny i roz­stępy. Wyko­rzy­stu­jąc dzia­ła­nie tej metody, możesz popra­wić sobie jędr­ność skóry i usu­nąć pro­blem tzw. opa­da­ją­cej powieki. Jett Pla­sma przy­daje się także w szcze­gól­nych sytu­acjach, np. w medy­cy­nie pla­stycz­nej miejsc intym­nych. Sam zabieg nie trwa długo, bo od 5 do 50 minut. Nie powo­duje krwa­wie­nia ani nie uszka­dza tka­nek. Nasz lekarz pod­czas zabiegu dobiera odpo­wied­nią do Two­jego pro­blemu gło­wicę oraz żel o wła­ści­wo­ściach prze­wo­dzą­cych. Wysoka tem­pe­ra­tura zmusi Twoją skórę do rege­ne­ra­cji. Efekty zoba­czysz zaraz po zabiegu. Pod­czas zabiegu nie musisz oba­wiać się nacięć i nakłuć, bo ich nie będzie, lekarz nie zasto­suje rów­nież żad­nych pre­pa­ra­tów che­micz­nych.

Kiedy nie można poddać się zabiegowi i jak się po nim zachować?

Jak pod­kre­ślają spe­cja­li­ści z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, tera­pia z uży­ciem urzą­dze­nia Jett Pla­sma jest cał­ko­wi­cie bez­in­wa­zyjna. Skóra nie wymaga goje­nia, a więc zosta­niesz wyłączona/y z codzien­nych dzia­łań. Nie bój się bole­snych skut­ków zabiegu. Cza­sami może jedy­nie wystą­pić deli­katne pie­cze­nie skóry – to efekt kon­taktu z wysoką tem­pe­ra­turą, dla­tego możesz zasto­so­wać odpo­wied­nią, wska­zaną przez leka­rza, maść. Dole­gli­wo­ści te jed­nak w krót­kim cza­sie zupeł­nie ustą­pią, a Ty po kura­cji możesz wró­cić do swo­ich obo­wiąz­ków zawo­do­wych i rodzin­nych, czyli aktyw­nego trybu życia. Pamię­taj jed­nak, aby przez mie­siąc uni­kać eks­po­zy­cji na dzia­ła­nie pro­mieni UV i nie korzy­stać z sola­rium. Prze­ciw­wska­za­niami do wyko­na­nia zabiegu są: ciąża, wsz­cze­piony roz­rusz­nik serca, implanty, nie­które cho­roby (np. epi­lep­sja, nowo­twory, stany zapalne skóry).

Jeśli chcesz wie­dzieć wię­cej, nie cze­kaj – umów się już dziś na wizytę w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski!