jett plasma

Bez skalpela, ale skutecznie! Jett Plasma, czyli lifting plazmą

Prze­glą­dasz się w lustrze i nie umiesz ukryć nie­za­do­wo­le­nia? Znów masz wra­że­nie, że zmarsz­czek przy­było, że sia­teczka wokół oczu robi się coraz gęst­sza? Z żalem stwier­dzasz, że nie wyglą­dasz tak dobrze, jak kilka lat temu. Ale to jesz­cze nie wszystko, po ciąży zostały roz­stępy, a cera stra­ciła kolo­ryt. Możesz pogo­dzić się z takim sta­nem rze­czy, tłu­ma­cząc sobie, że tak musi być. Rzecz w tym, że wła­śnie nie musi! Na pewno sły­sza­łaś nie raz o zabie­gach, które ofe­ruje medy­cyna este­tyczna, popra­wia­niu urody, likwi­do­wa­niu man­ka­men­tów i nie­do­sko­na­ło­ści. Wiesz zatem, że ist­nieje alter­na­tywa, nie musisz patrzeć z nie­za­do­wo­le­niem na swoje odbi­cie w lustrze, możesz znowu uśmiech­nąć się do sie­bie. Nie musisz bać się skal­pela! To nie jedyne roz­wią­za­nie, jakie dla Cie­bie mamy! Pro­po­nu­jemy Ci rów­nież zabieg z uży­ciem pla­zmy, który nie wymaga rekon­wa­le­scen­cji, nie zaj­muje dużo czasu, a jest naprawdę sku­teczny.

Na co pomaga plazma?

Zabieg Jett Pla­sma Medi­cal to nowy wymiar medy­cyny este­tycz­nej, wyko­rzy­stu­jący pla­zmę. Pla­zma gene­ruje wyso­kie napię­cie, które wytwa­rza się pomię­dzy koń­cówką urzą­dze­nia a obsza­rem zabie­go­wym. Wysoka tem­pe­ra­tura, która działa na skórę, powo­duje uak­tyw­nie­nia pro­ce­sów napraw­czych, dzięki czemu skóra ujędr­nia się i unosi. Naszym pacjen­tom ofe­ru­jemy lifting pla­zmą, który oka­zał się sku­teczny w przy­padku takich pro­ble­mów, jak zmarszczki, opa­da­jące powieki, naczynka i prze­bar­wie­nia, trą­dzik, bli­zny oraz roz­stępy. Pla­zmę wyko­rzy­stu­jemy także w lecze­niu przy­pa­dło­ści gine­ko­lo­gicz­nych. Poma­gamy naszym pacjent­kom odzy­skać satys­fak­cję z życia sek­su­al­nego, prze­pro­wa­dza­jąc zabiegi zwięk­sza­jące napię­cie kro­cza i zwę­ża­jące wej­ście do pochwy. Efekty, jakie uzy­sku­jemy sto­su­jąc Jett Pla­sma, to przede wszyst­kim poprawa napię­cia i jędr­no­ści skóry twa­rzy oraz szyi, a także likwi­da­cja zmarsz­czek wokół oczu i ust. Jed­no­cze­śnie zabieg z wyko­rzy­sta­niem pla­zmy umoż­li­wia usu­nię­cie kurza­jek, bro­da­wek i rogo­wa­ceń. Jeśli więc chcesz z rado­ścią spo­glą­dać w lustro, nie czu­jąc zło­ści na upły­wa­jący czas lub pozo­sta­ło­ści po ciąży, wypró­buj moc pla­zmy.

Zalety zabiegu Jett Plasma

Jeśli wciąż nie prze­ko­nuje Cię zabieg z wyko­rzy­sta­niem pla­zmy, przyj­rzyj się jego zale­tom. Zabieg jest dzia­ła­niem znacz­nie mniej inwa­zyj­nym niż chi­rur­giczne metody usu­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści, dla­tego pacjenci nie muszą oba­wiać się żad­nych powi­kłań. Nie mamy tu do czy­nie­nia z dużą inge­ren­cją w tkanki, dla­tego rów­nież okres rekon­wa­le­scen­cji został ogra­ni­czony do mini­mum. Wiele defek­tów udaj się usu­nąć już pod­czas pierw­szego zabiegu, dzięki czemu nie trzeba decy­do­wać się na kolejną sesję. Rezul­taty są naprawdę zado­wa­la­jące, czę­ściowo widoczne bez­po­śred­nio po zabiegu, osta­tecz­nie uka­zu­jące się po upły­wie kilku tygo­dni. Tera­pia pla­zmą nie jest bole­sna, w razie koniecz­no­ści pro­po­nu­jemy pacjen­towi znie­czu­le­nie miej­scowe. Jedy­nymi skut­kami ubocz­nymi po zabiegu są deli­katne strupki czy obrzęki, zni­ka­jące samo­ist­nie po kilku dniach. Do cał­ko­wi­tego wygo­je­nia nie należy wyko­ny­wać maki­jażu, warto jed­nak zasto­so­wać nawil­ża­jące kremy. Zaraz po zabiegu pacjenci wra­cają do codzien­nych zadań, pamię­ta­jąc jedy­nie, aby nie wysta­wiać się na dzia­ła­nie słońca.

Kiedy nie zaproponujemy zabiegu z użyciem plazmy?

Przed pod­ję­ciem decy­zji o wyko­na­niu kon­kret­nego zabiegu, także Jett Pla­sma, zapra­szamy na kon­sul­ta­cję z naszymi spe­cja­li­stami. Nie zawsze dany zabieg można prze­pro­wa­dzić, bo cza­sem nie pozwala na to stan zdro­wia pacjenta. Ponie­waż na pierw­szym miej­scu sta­wiamy bez­pie­czeń­stwo i zado­wo­le­nie naszych pod­opiecz­nych, prze­pro­wa­dzamy z nimi roz­mowę, pod­czas któ­rej wyklu­czamy prze­ciw­wska­za­nia i infor­mu­jemy o prze­biegu tera­pii, moż­li­wych powi­kła­niach i postę­po­wa­niu po zabiegu. Jett Pla­sma rów­nież należy do tera­pii, z którą zwią­zane są pewne prze­ciw­wska­za­nia: ciąża, padaczka, implanty, roz­rusz­nik serca, nowo­twory. Pra­wi­dłowa kwa­li­fi­ka­cja pacjenta do zabiegu jest gwa­ran­cją póź­niej­szego suk­cesu.

Zapra­szamy do naszego Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski, w któ­rym wyko­nu­jemy zabieg z uży­ciem pla­zmy. Wypró­buj nowo­cze­sną metodę liftingu twa­rzy. Umów się na wizytę https://www.wbienkowski.pl/o‑nas/.