zabiegi na tradzik

Azac Peel w starciu z cerą trądzikową. Pielęgnacja skóry z problemami

Choć wydaje się, że kło­poty z cerą zare­zer­wo­wane są dla nasto­lat­ków czy osób w okre­sie pokwi­ta­nia, nie­stety rze­czy­wi­stość bywa inna. Cera trą­dzi­kowa może być pro­ble­mem nie­za­leż­nie od wieku, a brzyd­kie zmiany mogą towa­rzy­szyć nam latami. Zda­rza się rów­nież i tak, że sto­so­wane metody nie są sku­teczne, pre­pa­raty nie poma­gają, a zmiany tkwią na miej­scu. Kło­poty z cerą potra­fią sku­tecz­nie popsuć nasze samo­po­czu­cie, spra­wić, że swoje kon­takty towa­rzy­skie ogra­ni­czamy do mini­mum. W takich sytu­acjach warto rato­wać się zabie­gami z dzie­dziny kosme­to­lo­gii, które mogą sku­tecz­nie eli­mi­no­wać pro­blem. Jed­nym z takich dzia­łań, które popra­wiają stan skóry, jest peeling kwa­sem aze­la­ino­wym, zabieg Azac Peel. Tera­pia jest sku­teczna w przy­padku trą­dziku pospo­li­tego i różo­wa­tego, ale rów­nież pro­ble­mów cery naczyn­ko­wej, tłu­stej, ze skłon­no­ścią do łojo­toku. Zabieg pomaga zwal­czać przy­kre objawy towa­rzy­szące cho­ro­bom skóry, działa prze­ciw­za­pal­nie i anty­ok­sy­da­cyj­nie. Dodat­kowo roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia, nawilża i wygła­dza skórę.

Peeling na kłopoty z cerą

Azac Peeling to dwu­eta­powy peeling, do któ­rego używa się kwasu aze­la­ino­wego, sali­cy­lo­wego i mig­da­ło­wego. Kwasy uzu­peł­niają się wza­jem­nie, dzia­ła­jąc na skórę wie­lo­to­rowo. Kwasy dzia­łają bak­te­rio­sta­tycz­nie, prze­ciw­za­pal­nie, regu­lu­jąc pro­duk­cję sebum i pro­ces rogo­wa­ce­nia. Kwas mig­da­łowy złusz­cza skórę, zwięk­sza jej jędr­ność i ela­stycz­ność, a przy oka­zji kon­tro­luje florę bak­te­ryjną. Kwas sali­cy­lowy działa prze­ciw­za­pal­nie, a wita­mina B3 przy­spie­sza goje­nie i rege­ne­ra­cję skóry, niwe­lu­jąc jed­no­cze­śnie zmiany trą­dzi­kowe. Kwas aze­la­inowy jest kwa­sem cało­rocz­nym, co ozna­cza, że peelingi można wyko­ny­wać nie­za­leż­nie od pory roku. Tera­pia Azac Peel jest także zabie­giem alter­na­tyw­nym dla wszyst­kich osób, które nie mogą wyko­ny­wać zabie­gów z uży­ciem reti­nolu (źle go tole­rują). Azac Peel wal­czy z nie­do­sko­na­ło­ściami skóry, a przy oka­zji prze­ciw­działa sta­rze­niu skóry. Warto więc po niego się­gać nie tylko wtedy, gdy bory­kamy się z pro­ble­mem cery trą­dzi­ko­wej.

Procedura peelingu

Zabieg jest bez­pieczny i nie musisz oba­wiać się sil­nego złusz­cza­nia. Pre­pa­rat zostaje nanie­siony na skórę twa­rzy przez kosme­to­loga, a następ­nie zmyty przez pacjenta już w domu. Zabieg trwa około 30–45 minut i nie wiąże się z dole­gli­wo­ściami bólo­wymi. Peeling zostaje na twa­rzy przez około 6–8 godzin, w zależ­no­ści od pro­blemu i zale­ceń kosme­to­loga. Bez­po­śred­nio po zmy­ciu peelingu skóra może być zaczer­wie­niona i swę­dząca przez kil­ka­na­ście minut. Po kilku dniach mogą poja­wić się pewne nie­do­sko­na­ło­ści na skó­rze w postaci gru­dek i wypry­sków, mijają one jed­nak samo­czyn­nie, są jedy­nie efek­tem pro­cesu oczysz­cza­nia. Przez kilka dni po wyko­na­niu peelingu zaleca się sto­so­wa­nie spe­cjal­nego kremu oraz foto­pro­tek­cji. Przez 24 godziny należy uni­kać wysiłku fizycz­nego, basenu i sauny. Peeling przy­nosi naj­lep­sze rezul­taty, kiedy wyko­nana zosta­nie cała seria zabie­gów (4–6 raz w mie­siącu).

Kiedy nie można wykonać zabiegu Azac Peel?

Nie­stety nie zawsze można sko­rzy­stać z dobro­dziejstw peelingu kwa­sami. Prze­ciw­wska­za­niem jest okres ciąży i kar­mie­nia pier­sią. Z tera­pii należy zre­zy­gno­wać, jeśli na skó­rze roz­wi­nęły się stany zapalne lub zmiany o cha­rak­te­rze bak­te­ryj­nym, wiru­so­wym, grzy­bi­czym czy nowo­two­ro­wym. Z zabiegu wyklu­cza rów­nież aler­gia na skład­niki pre­pa­ratu oraz zabiegi chi­rur­giczne, które odbyły się w prze­ciągu ostat­nich dwóch tygo­dni. Przed pla­no­wa­nym peelin­giem nie należy wyko­ny­wać pew­nych zabie­gów: lase­ro­te­ra­pii, der­ma­bra­zji czy depi­la­cji. Aby efekty były rze­czy­wi­ście zachwy­ca­jące, należy pamię­tać o zale­ce­niach kosme­to­loga, zarówno tych doty­czą­cych przy­go­to­wań do tera­pii, jak i tych mówią­cych o postę­po­wa­niu po peelingu.

Jeśli cier­pisz z powodu trą­dziku lub po pro­stu chcesz popra­wić wygląd swo­jej skóry i oczy­ścić ją dogłęb­nie, wypró­buj Azac Peel. Zapisz się na kon­sul­ta­cję do nas. Wejdź na stronę https://www.wbienkowski.pl i sprawdź szcze­góły!