Untitled 9

Artro­sko­pia kolana w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski. Nie­mal bez kole­jek!

Zapra­szamy do Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski na artro­sko­pię kolana, czyli nie­zwy­kle sku­teczny spo­sób lecze­nia dole­gli­wo­ści stawu kola­no­wego. W zależ­no­ści od potrzeb,  do zabiegu wyko­rzy­stu­jemy zdo­by­cze medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej, a więc oso­cze boga­to­płyt­kowe (PRP), auto­lo­giczny prze­szczep tkanki tłusz­czo­wej oraz pobie­rane od pacjenta komórki macie­rzy­ste. Przy pro­ble­mach ze sta­wem kola­no­wym, odkła­da­nie artro­sko­pii może znacz­nie pogor­szyć dys­funk­cję, dla­tego zamiast ocze­ki­wać bez końca w kolejce – umów się na kon­sul­ta­cję w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy! Zadzwoń lub wypeł­nij for­mu­larz kon­tak­towy na naszej stro­nie. Do zoba­cze­nia!

Wię­cej o medy­cy­nie rege­ne­ra­cyj­nej prze­czy­tasz tutaj.