zabieg na plaski brzuch

Abdominoplastyka – sposób na płaski brzuch po ciąży i odchudzaniu

Abdo­mi­no­pla­styka to ope­ra­cja brzu­cha wska­zana dla osób, któ­rym prze­szka­dza nad­mier­nie luźna skóra. Zabieg daje efekty, takie jak pła­ski brzuch bez wiot­kiej, nad­mier­nie roz­cią­gnię­tej skóry oraz wyraź­nie zmniej­sza obwód ciała. Obwi­sła skóra na brzu­chu po rady­kal­nym odchu­dza­niu czy okre­sie ciąży czę­sto nie pozwala zapo­mnieć o utra­co­nych kilo­gra­mach i szpeci syl­wetkę, a zabieg z dzie­dziny chi­rur­gii pla­stycz­nej jest w takich przy­pad­kach naj­sku­tecz­niej­szą, a czę­sto jedyną metodą pozwa­la­jącą pozbyć się pro­blemu. Pla­styka brzu­cha to spo­sób na powrót do wyma­rzo­nej figury i pozby­cie się kom­plek­sów zarówno w przy­padku Pań, jak i Panów. Jak prze­biega zabieg, ile trwa rekon­wa­le­scen­cja po ope­ra­cji brzu­cha i czy warto zde­cy­do­wać się na abdo­mi­no­pla­stykę?

Jak przebiega operacja brzucha?

Abdo­mi­no­pla­styka polega głów­nie na usu­nię­ciu nad­miaru luź­nej skóry, ale jeśli brzuch jest wyraź­nie znisz­czony, w nie­któ­rych przy­pad­kach zszywa się rów­nież mię­śnie brzu­cha i usuwa nad­miar tkanki tłusz­czo­wej. Przy dużej ilo­ści zwi­sa­ją­cej skóry prze­pro­wa­dzana jest pełna pla­styka brzu­cha, nato­miast nie­wielki defekt zlo­ka­li­zo­wany w dol­nej czę­ści brzu­cha usuwa się przez tzw. miniab­do­mi­no­pla­stykę.

Przebieg plastyki brzucha

 • Zabieg abdo­mi­no­pla­styki prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu ogól­nym (pod nar­kozą) u Pacjen­tów, któ­rzy wcze­śniej wyko­nali serię zale­ca­nych badań potwier­dza­ją­cych brak prze­ciw­wska­zań. O wszyst­kich koniecz­nych kro­kach Pacjent jest infor­mo­wany na kon­sul­ta­cji.
 • W pierw­szej kolej­no­ści chi­rurg wyko­nuje cię­cie poprzeczne nad linią łonową (od bio­dra do bio­dra). Przy bar­dziej restryk­cyj­nym zabiegu, gdy konieczne jest usu­nię­cie bar­dzo dużej ilo­ści luź­nej skóry, może być wyko­nane cię­cie okrężne.  
 • Kolejno skóra i płat tłusz­czowy są oddzie­lane od ściany brzu­cha.
 • W razie potrzeby mię­śnie pro­ste brzu­cha zostają zbli­żone i zszyte, dzięki czemu brzuch staje się węż­szy i napięty. Dzia­ła­nie takie prze­pro­wa­dza się rów­nież jako pro­fi­lak­tykę prze­ciw prze­pu­kli­nie.
 • Lekarz ściąga skórę w kie­runku cię­cia i usuwa jej nad­miar.
 • Czę­sto prze­suwa się rów­nież loka­li­za­cję pępka lub łączy abdo­mi­no­pla­stykę z lipo­suk­cją (odsy­sa­niem tłusz­czu). Jeśli zakres ope­ra­cji brzu­cha nie wymaga prze­su­nię­cia pępka, wyko­nuje się nacię­cie wokół niego, tak by pozo­stał w odpo­wied­nim miej­scu.

Abdominoplastyka – rekonwalescencja i zalecenia po zabiegu

Po pla­styce brzu­cha należy pozo­stać na oddziale przez 2 dni, w tym samym cza­sie otrzy­muje się środki prze­ciw­bó­lowe zmniej­sza­jące dys­kom­fort, ból i uczu­cie cią­gnię­cia skóry w dół, nieco zbli­żone do odczuć po cesar­skim cię­ciu. Pacjent od razu po ope­ra­cji otrzy­muje spe­cjalny strój uci­skowy, który należy nosić stale przez 3–4 tygo­dnie (rów­nież w nocy).

Przez 1–4 tygo­dnie po abdo­mi­no­pla­styce należy wstrzy­mać się od wysiłku  fizycz­nego, w tym prac domo­wych oraz pod­no­sze­nia cięż­kich przed­mio­tów, a przez trzy mie­siąc zaleca się uni­ka­nie inten­syw­nych ćwi­czeń. Po ok. 2 tygo­dniach nastę­puje zdję­cie szwów, a po 3 mie­sią­cach należy udać się na kolejną wizytę kon­tro­lną.

Okres cał­ko­wi­tego powrotu do zdro­wia zależy od zakresu ope­ra­cji, zwy­kle waha się mię­dzy 1–6 mie­sięcy po pla­styce brzu­cha. Powrót do peł­nej spraw­no­ści można przy­spie­szyć spe­cja­li­stycz­nymi zabie­gami, decy­du­jąc się np. na masaż lim­fa­tyczny.      

Plastyka brzucha – efekty i widoczność blizny

Abdo­mi­no­pla­styka jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­le­głych zabie­gów este­tycz­nych, jed­nak jej efekty są spek­ta­ku­larne. Zmia­nie ulega nie tylko wygląd brzuch, ale czę­sto mijają rów­nież bóle ple­ców, a Pacjent pozbywa się kom­plek­sów i zyskuje pew­ność sie­bie. Efekty abdo­mi­no­pla­styki są widoczne od razu po zabiegu i pogłę­biają się wraz z ustą­pie­niem obrzęku.

Pla­styka brzu­cha pozo­sta­wia bli­znę, okre­ślaną czę­sto jako sze­roki uśmiech na brzu­chu, którą można ukryć pod bie­li­zną. Z bie­giem czasu bli­zna staje się jaśniej­sza i mniej widoczna. Czas potrzebny do osta­tecz­nej oceny rezul­ta­tów ope­ra­cji brzu­cha to 6–12 mie­sięcy.

Zabieg abdo­mi­no­pla­styki wymaga od Pacjenta peł­nej świa­do­mo­ści. Mogą z niego sko­rzy­stać osoby zde­cy­do­wane, zda­jące sobie sprawę z koniecz­no­ści prze­strze­ga­nia odpo­wied­niej diety zapo­bie­ga­ją­cej ponow­nemu przy­bie­ra­niu na wadze. Sto­so­wa­nie zale­ceń leka­rza mini­ma­li­zuje moż­liwe skutki uboczne oraz pozwala na zacho­wa­nie sta­łych rezul­ta­tów, jak:

 • szczu­pły, napięty, pro­por­cjo­nalny do ciała brzuch;
 • brak fał­dów skór­nych, wiot­ko­ści;
 • usu­nię­cie sta­rych blizn i roz­stę­pów z dol­nej czę­ści brzu­cha;
 • poprawa kom­fortu i jako­ści życia.

Jeśli inte­re­suje Cię abdo­mi­no­pla­styka w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski, umów się na kon­sul­ta­cję przez kon­takt tele­fo­niczny lub odwiedź nas oso­bi­ście w Byd­gosz­czy. Możesz rów­nież spraw­dzić szcze­góły pla­styki brzu­cha na naszej stro­nie: https://www.wbienkowski.pl/

Abdo­mi­no­pla­styka to ope­ra­cja brzu­cha wska­zana dla osób, któ­rym prze­szka­dza nad­mier­nie luźna skóra. Zabieg daje efekty, takie jak pła­ski brzuch bez wiot­kiej, nad­mier­nie roz­cią­gnię­tej skóry oraz wyraź­nie zmniej­sza obwód ciała. Obwi­sła skóra na brzu­chu po rady­kal­nym odchu­dza­niu czy okre­sie ciąży czę­sto nie pozwala zapo­mnieć o utra­co­nych kilo­gra­mach i szpeci syl­wetkę, a zabieg z dzie­dziny chi­rur­gii pla­stycz­nej jest w takich przy­pad­kach naj­sku­tecz­niej­szą, a czę­sto jedyną metodą pozwa­la­jącą pozbyć się pro­blemu.

Pla­styka brzu­cha to spo­sób na powrót do wyma­rzo­nej figury i pozby­cie się kom­plek­sów zarówno w przy­padku Pań, jak i Panów. Jak prze­biega zabieg, ile trwa rekon­wa­le­scen­cja po ope­ra­cji brzu­cha i czy warto zde­cy­do­wać się na abdo­mi­no­pla­stykę?

Jak przebiega operacja brzucha?

Abdo­mi­no­pla­styka polega głów­nie na usu­nię­ciu nad­miaru luź­nej skóry, ale jeśli brzuch jest wyraź­nie znisz­czony, w nie­któ­rych przy­pad­kach zszywa się rów­nież mię­śnie brzu­cha i usuwa nad­miar tkanki tłusz­czo­wej. Przy dużej ilo­ści zwi­sa­ją­cej skóry prze­pro­wa­dzana jest pełna pla­styka brzu­cha, nato­miast nie­wielki defekt zlo­ka­li­zo­wany w dol­nej czę­ści brzu­cha usuwa się przez tzw. miniab­do­mi­no­pla­stykę.

Przebieg plastyki brzucha

 • Zabieg abdo­mi­no­pla­styki prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu ogól­nym (pod nar­kozą) u Pacjen­tów, któ­rzy wcze­śniej wyko­nali serię zale­ca­nych badań potwier­dza­ją­cych brak prze­ciw­wska­zań. O wszyst­kich koniecz­nych kro­kach Pacjent jest infor­mo­wany na kon­sul­ta­cji.
 • W pierw­szej kolej­no­ści chi­rurg wyko­nuje cię­cie poprzeczne nad linią łonową (od bio­dra do bio­dra). Przy bar­dziej restryk­cyj­nym zabiegu, gdy konieczne jest usu­nię­cie bar­dzo dużej ilo­ści luź­nej skóry, może być wyko­nane cię­cie okrężne.  
 • Kolejno skóra i płat tłusz­czowy są oddzie­lane od ściany brzu­cha.
 • W razie potrzeby mię­śnie pro­ste brzu­cha zostają zbli­żone i zszyte, dzięki czemu brzuch staje się węż­szy i napięty. Dzia­ła­nie takie prze­pro­wa­dza się rów­nież jako pro­fi­lak­tykę prze­ciw prze­pu­kli­nie.
 • Lekarz ściąga skórę w kie­runku cię­cia i usuwa jej nad­miar.
 • Czę­sto prze­suwa się rów­nież loka­li­za­cję pępka lub łączy abdo­mi­no­pla­stykę z lipo­suk­cją (odsy­sa­niem tłusz­czu). Jeśli zakres ope­ra­cji brzu­cha nie wymaga prze­su­nię­cia pępka, wyko­nuje się nacię­cie wokół niego, tak by pozo­stał w odpo­wied­nim miej­scu.

Abdominoplastyka – rekonwalescencja i zalecenia po zabiegu

Po pla­styce brzu­cha należy pozo­stać na oddziale przez 2 dni, w tym samym cza­sie otrzy­muje się środki prze­ciw­bó­lowe zmniej­sza­jące dys­kom­fort, ból i uczu­cie cią­gnię­cia skóry w dół, nieco zbli­żone do odczuć po cesar­skim cię­ciu. Pacjent od razu po ope­ra­cji otrzy­muje spe­cjalny strój uci­skowy, który należy nosić stale przez 3–4 tygo­dnie (rów­nież w nocy).

Przez 1–4 tygo­dnie po abdo­mi­no­pla­styce należy wstrzy­mać się od wysiłku  fizycz­nego, w tym prac domo­wych oraz pod­no­sze­nia cięż­kich przed­mio­tów, a przez trzy mie­siąc zaleca się uni­ka­nie inten­syw­nych ćwi­czeń. Po ok. 2 tygo­dniach nastę­puje zdję­cie szwów, a po 3 mie­sią­cach należy udać się na kolejną wizytę kon­tro­lną.

Okres cał­ko­wi­tego powrotu do zdro­wia zależy od zakresu ope­ra­cji, zwy­kle waha się mię­dzy 1–6 mie­sięcy po pla­styce brzu­cha. Powrót do peł­nej spraw­no­ści można przy­spie­szyć spe­cja­li­stycz­nymi zabie­gami, decy­du­jąc się np. na masaż lim­fa­tyczny.      

Plastyka brzucha – efekty i widoczność blizny

Abdo­mi­no­pla­styka jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­le­głych zabie­gów este­tycz­nych, jed­nak jej efekty są spek­ta­ku­larne. Zmia­nie ulega nie tylko wygląd brzuch, ale czę­sto mijają rów­nież bóle ple­ców, a Pacjent pozbywa się kom­plek­sów i zyskuje pew­ność sie­bie. Efekty abdo­mi­no­pla­styki są widoczne od razu po zabiegu i pogłę­biają się wraz z ustą­pie­niem obrzęku.

Pla­styka brzu­cha pozo­sta­wia bli­znę, okre­ślaną czę­sto jako sze­roki uśmiech na brzu­chu, którą można ukryć pod bie­li­zną. Z bie­giem czasu bli­zna staje się jaśniej­sza i mniej widoczna. Czas potrzebny do osta­tecz­nej oceny rezul­ta­tów ope­ra­cji brzu­cha to 6–12 mie­sięcy.

Zabieg abdo­mi­no­pla­styki wymaga od Pacjenta peł­nej świa­do­mo­ści. Mogą z niego sko­rzy­stać osoby zde­cy­do­wane, zda­jące sobie sprawę z koniecz­no­ści prze­strze­ga­nia odpo­wied­niej diety zapo­bie­ga­ją­cej ponow­nemu przy­bie­ra­niu na wadze. Sto­so­wa­nie zale­ceń leka­rza mini­ma­li­zuje moż­liwe skutki uboczne oraz pozwala na zacho­wa­nie sta­łych rezul­ta­tów, jak:

 • szczu­pły, napięty, pro­por­cjo­nalny do ciała brzuch;
 • brak fał­dów skór­nych, wiot­ko­ści;
 • usu­nię­cie sta­rych blizn i roz­stę­pów z dol­nej czę­ści brzu­cha;
 • poprawa kom­fortu i jako­ści życia.

Jeśli inte­re­suje Cię abdo­mi­no­pla­styka w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski, umów się na kon­sul­ta­cję przez kon­takt tele­fo­niczny lub odwiedź nas oso­bi­ście w Byd­gosz­czy. Możesz rów­nież spraw­dzić szcze­góły pla­styki brzu­cha na naszej stro­nie: https://www.wbienkowski.pl/