Centrum Medyczne Bieńkowski

Sza­nowni Pacjenci,
pra­gniemy poin­for­mo­wać Was, iż z dniem 25 maja 2020r. wzna­wiamy naszą dzia­łal­ność zarówno kon­sul­ta­cyjną, jak i zabie­gową. Mie­li­śmy sporo czasu, aby korzy­sta­jąc z doświad­czeń oraz opi­nii naj­lep­szych spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie epi­de­mio­lo­gii zarówno kra­jo­wych i świa­to­wych opra­co­wać i wdro­żyć dla Pań­stwa, jak i dla nas Pro­ce­dury zapew­nia­jące mak­sy­malne bez­pie­czeń­stwo.
Naj­istot­niej­szą kwe­stią naszych dzia­łań jest wdro­żony reżim sani­tarny oraz kilka zmian, jakie zaszły w funk­cjo­no­wa­niu naszej Kli­niki.

Recep­cja: +48 52 361 69 10 | kontakt@wbienkowski.pl

Wiesław Bieńkowski - ZnanyLekarz.pl
Michał Chalcarz - ZnanyLekarz.pl

Witamy Państwa w Centrum Medycznym Bieńkowski – renomowanej Klinice Chirurgii Plastycznej w Bydgoszczy.

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy jest pry­wat­nym zakła­dem opieki zdro­wot­nej, zapro­jek­to­wa­nym i wybu­do­wa­nym jako szpi­tal o pro­filu zabie­go­wym speł­nia­ją­cym normy Unii Euro­pej­skiej.

Nasz Szpi­tal powstał w roku 2003 sta­no­wiąc kon­ty­nu­ację ponad 11-let­niej dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nego przeze mnie Gabi­netu Chi­rur­gii Pla­stycz­nej. Celem utwo­rze­nia tak nowo­cze­snego obiektu było stałe pod­no­sze­nie jako­ści usług. Tym samym speł­niamy ocze­ki­wa­nia naszych Pacjen­tów, któ­rzy chcą i mogą być leczeni przez naj­lep­szych spe­cja­li­stów w bez­piecz­nych i kom­for­to­wych warun­kach w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę medyczną oraz sprzęt reno­mo­wa­nych firm, zgod­nie ze stan­dar­dami obo­wią­zu­ją­cymi w Euro­pie. Per­so­nel Cen­trum Medycz­nego sta­no­wią doświad­czeni spe­cja­li­ści zapew­nia­jący naj­wyż­szy poziom prze­pro­wa­dza­nych ope­ra­cji. Nasz sta­ran­nie dobrany zespół pie­lę­gniar­ski gwa­ran­tuje pro­fe­sjo­nalną i tro­skliwą opiekę w miłej atmos­fe­rze.

Nasi lekarze

Spe­cja­li­ści z ogromną wie­dzą, doświad­cze­niem i indy­wi­du­al­nym podej­ściem do każ­dego Pacjenta, któ­rzy trak­tują medy­cynę este­tyczną jako swoją pasję i powo­ła­nie.

Nasze doświadczenie

Doświad­cze­nie naszych spe­cja­li­stów to efekt lat prak­tyki oraz wie­dzy zdo­by­wa­nej na pol­skich i zagra­nicz­nych uczel­niach, a także szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach.

Najwyższa jakość

Sto­su­jemy naj­bar­dziej zaawan­so­wane tech­niki w dzie­dzi­nie chi­rur­gii pla­stycz­nej. Uży­wamy jedy­nie pro­fe­sjo­nal­nego i nowo­cze­snego sprzętu wyso­kiej klasy.

powe­red by Estheticon.pl